Jaarverslag 2019

Kerngegevens

Kerngegevens

Begroting 2019

Rekening 2019

Bestuurlijk

Aantal raadsleden 

33

33

Aantal wethouders

5 ( 4,5) fte

5 (4,5) fte

Commissieleden (niet-raadsleden)

16

15

Financieel (x € 1.000)

Totale programmabaten 

184.093

194.115

Totale programmalasten 

193.216

209.190

Reservemutaties:

     Onttrekkingen

10.506

11.559

     Stortingen

1.080

1.627

Resultaat 

303

-5.143

Sociaal

Aantal inwoners

63.105

63.461

Aantal bijstandsgerechtigden (BUIG)

1.354

1.215

Totaal aantal leerlingen: 

10.549

10.181

    - openbaar basisonderwijs

1.597

1.495

    - bijzonder basisonderwijs

3.167

3.227

    - voortgezet onderwijs

5.544

5.370

    - speciaal basisonderwijs

241

89

Totaal aantal scholen: 

22

22

    - scholen basisonderwijs

17

17

    - scholen voortgezet onderwijs

3

3

    - scholen speciaal basisonderwijs

1

1

    - scholen voortgezet onderwijs LWOO

1

1

Fysiek

Aantal woonruimten

28.842

29.060

Aantal 'niet-woningen' conform OZB  

3.800

3.428

Oppervlakte gemeente in hectare (incl. water)

2.565

2.565

Aantal arbeidsplaatsen (fulltimers en parttimers)

42.500

46.416

Aantal bedrijfsvestigingen

6.104

5.876

Aantal m2 kantoren

395.000

384.360

       waarvan beschikbaar (m2)

111.900

52.470