Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2019

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting

 

Programma

(x € 1)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Verschil

Bestuur en Dienstverlening

3.647.000

3.671.900

4.549.040

-877.140

Wonen en economie

22.653.700

23.534.910

39.084.072

-15.549.162

Leefomgeving en Veiligheid

27.875.100

27.085.000

26.975.058

109.942

Vrije Tijd

7.326.700

7.470.053

7.918.262

-448.209

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

65.857.400

65.048.700

67.080.637

-2.031.937

Bedrijfsvoering

60.135.400

64.116.461

62.227.560

1.888.901

Algemene dekkingsmiddelen

5.719.800

5.878.938

1.355.328

4.523.610

Totaal lasten

193.215.100

196.805.962

209.189.957

-12.383.995

Bestuur en Dienstverlening

1.219.200

1.219.200

1.109.210

109.990

Wonen en economie

22.086.800

22.142.800

34.230.025

-12.087.225

Leefomgeving en Veiligheid

18.004.000

18.298.380

18.292.035

6.345

Vrije Tijd

33.200

33.200

309.820

-276.620

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

21.331.700

21.004.500

21.305.566

-301.066

Bedrijfsvoering

7.933.900

9.212.361

7.484.051

1.728.310

Algemene dekkingsmiddelen

113.484.000

113.373.800

111.384.545

1.989.255

Totaal baten

184.092.800

185.284.241

194.115.252

-8.831.011

Saldo van lasten en baten

-9.122.300

-11.521.721

-15.074.705

3.552.984

Storting in reserves

1.080.100

1.049.350

1.627.200

577.850

Onttrekking aan reserves

10.505.800

12.323.301

11.558.828

-764.473

Jaarrekening 2019

303.400

-247.770

-5.143.077

-4.895.307

Omschrijving

Begroting 2019 voor wijziging

Begroting 2019 na wijziging

Realisatie 2019

Programma

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Bestuur en dienstverlening

1.219

3.647

-2.428

1.219

3.672

-2.453

1.109

4.549

-3.440

Wonen en economie

22.087

22.654

-567

22.143

23.535

-1.392

34.230

39.084

-4.854

Leefomgeving en veiligheid

18.004

27.875

-9.871

18.298

27.085

-8.787

18.292

26.975

-8.683

Vrije tijd

33

7.327

-7.294

33

7.470

-7.437

310

7.918

-7.608

Versterking eigen kracht, ondersteuning en Bescherming

21.332

65.857

-44.526

21.005

65.049

-44.044

21.306

67.081

-45.775

Bedijfsvoering

-16.915

56.472

-73.387

-16.674

59.188

-75.862

-18.870

59.082

-77.953

Algemene dekkingsmiddelen

7.972

6.023

1.949

6.684

5.111

1.573

3.561

1.420

2.141

Totaal programma

53.732

189.855

-136.123

52.708

191.109

-138.402

59.937

206.109

-146.172

Algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet is gebonden

16.070

16.070

16.420

16.420

17.043

17.040

Algemene uitkeringen

89.206

89.206

89.994

89.994

90.481

90.481

Dividend

236

236

276

276

284

284

Saldo van de financieringsfunctie

Overige algemene dekkingsmiddelen

0

0

0

-5

16

19

Totaal algemene dekkingsmiddelen

105.512

0

105.512

106.690

0

106.685

107.823

0

107.823

Kosten van de overhead

24.849

3.663

21.186

25.887

4.929

20.958

26.355

3.145

23.209

Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting

0

0

0

0

515

-515

0

-65

65

Totaal saldo van de baten en lasten

184.093

193.519

-9.426

185.284

196.553

-11.274

194.115

209.189

-15.075

Toevoeging en onttrekkingen aan reserves

10.506

1.080

9.426

12.323

1.049

11.274

11.559

1.627

9.932

Het gerealiseerde resultaat

194.599

194.599

0

197.608

197.603

0

205.674

210.817

-5.143