Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2019

Overzicht incidentele baten en lasten

Een overzicht van incidentele baten en lasten is een verplicht onderdeel van de toelichting op de jaarrekening. Het gaat hierbij om baten of lasten die vallen buiten de structurele/reguliere activiteiten van de gemeente en die zich maximaal drie jaar achter elkaar voordoen.

Hieronder vermelden wij de incidentele baten en lasten die zich in 2019 hebben voorgedaan voor bedragen groter dan € 25.000. Voor de toelichting op deze bedragen verwijzen wij u ook naar de betreffende programma’s.

 begroot 

 werkelijk 

 voordeel = + 

Prog.

omschrijving

2019

2019

 Nadeel  = - 

Toelichting

Lasten

1

Pensioenlasten wethouders

           303

        1.067

             -764

Grondslagen wijziging

1

Invoering omgevingswet

           450

           558

             -108

Hoger uitvoeringskosten

1

Kosten verkiezingen

           112

           152

               -40

Hoger uitvoeringskosten

2

Bodemkwaliteitskaart

             20

             38

               -18

Hogere uitvoeringslasten

2

Grondexploitatie

      19.858

      35.849

         -15.991

Voorzieningen Binnenstad

2

Betere buurten

        1.156

           751

              405

Lagere uitvoeringslasten door vertraging

3

Projecten budgetoverh. 2018

           271

             43

              228

Nog niet alle projecten zijn afgerond

3

Openbaar groen

             40

             40

                  -

3

Afschrijving kapitaalgoederen

           902

               -

              902

Worden gestort in bestemmingsreserve

4

Ombuigingstaakst. sport (2018)

             75

             75

                  -

5

Intensivering aanpak jongeren

             70

              5

                65

Lagere uitvoeringslasten door vertraging

5

Opheffing PAUW

           156

             42

              114

Lagere uitvoeringskosten 

5

Volwasseneducatie

           259

           260

                 -1

5

Totaal sociaal domein

      69.439

      71.602

          -2.163

Zie programma

5

budgetoverheveling 2018

             25

             25

                  -

6

Dienstverlening Stadswinkel

           125

           125

                  -

6

ICT

           103

              5

                98

Lagere uitvoeringslasten door vertraging

6

Inhaalafschrijving Stadshuis

        1.908

        1.908

                  0

7

Voorziening naheffing btw

               -

           824

             -824

Akkoord met belastingdienst ( ook baten)

7

Verrekening VPB grondbedrijf

               -

          -542

              542

Actualisatie jaren voor 2019 Grondbedrijf 

Totaal incidentele lasten

      95.272

     112.827

         -17.556

Baten

2

Wabo leges

        1.578

        1.987

              409

Hogere inkomsten grote bouwprojecten

2

Grondexploitatie

      20.155

      31.825

          11.670

Resultaat projecten ( Klooster)

5

Opheffing PAUW

           198

           312

              114

Hogere eigen vermogen dan geraamd

5

Volwasseneducatie

           259

           185

               -74

Hogere lasten door vertraging

5

Totaal baten sociaal domein

      66.188

      66.472

              284

Zie programma

7

Algemene uitkering

             70

             70

                  -

7

Voorziening naheffing btw

               -

        1.354

            1.354

Akkoord met belastingdienst

Totaal incidentele baten

      88.447

     102.203

          13.756

Totaal baten - lasten programma's

       -6.824

     -10.624

          -3.800

Reserve mutaties

2

Onttrekking parkeerreserve

           366

           366

                  -

3

Onttr. reserve betere buurten

        1.125

           751

              374

Saldo inkomsten - uitgaven

3

Storting res. kapitaalgoederen

           634

        1.535

             -902

Conform lijn raadsbesluit

6

Onttr. reserve statushouders

           332

           302

                30

6

Onttr. reserve Sociaal Domein

        3.251

        3.251

                  -

7

Onttr. Algemene reserve

        1.302

        1.301

                  1

7

Onttr. reserve Grondbedrijf

        1.418

        1.715

             -297

 = begroot saldo

7

Mutatie budgetoverhev. jrk 2018

           321

           321

                  -

Totaal reserve mutaties

        8.749

        9.544

             -794

               -

               -

                  -

Totaal incidenteel baten - lasten

       1.925

         -1.080

         -3.006

 * bedragen * € 1.000