Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2019

Informatie over de Wet Normering bezoldiging van Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

WNT-verantwoording 2019 Gemeente Nieuwegein

De WNT is van toepassing op gemeente Nieuwegein.  Het voor gemeente Nieuwegein toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Gegevens 2019

De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan met ingang van 1 januari 2019).

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Niet van toepassing.  

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Niet van toepassing

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder.
Niet van toepassing

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking  
niet van toepassing

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.