Jaarverslag 2019

Overige gegevens

Bestemming van het resultaat

Het saldo van baten en lasten voor bestemming van de jaarrekening 2019 bedraagt afgerond
€ 5.143.000. Zoals ook in de inleiding aangegeven doen wij bij de resultaatbestemming een voorstel voor enkele stortingen en onttrekkingen.

Deze zijn in onderstaande tabel opgenomen:

Programma

indeling

Omschrijving

Storting in reserve

Onttrekking aan reserve

Grondbedrijf

Onttrekking saldo grondbedrijf

 € 4.024.000

Sociaal domein

Onttrekking saldo sociaal domein

€ 1.695.000

Algemene dienst

Toevoeging reserve grondexploitatie i.v.m. correctie te betalen vennootschapsbelasting

€ 586.000

Algemene dienst

Onttrekking reserve grondexploitatie i.v.m. bijdrage aan plan- en vatkosten

€ 85.000

Algemene dienst

Onttrekking reserve parkeren

€ 530.000

Algemene dienst

Toevoeging reserve WABO

€ 358.000

Algemene dienst

In 2019 ontvangen decentralisatie uitkeringen

€ 288.000

Totaal

€ 1.232.000

€ 6.334.000

De voorgestelde onttrekking voor het grondbedijf en het sociaal domein hebben wij in bovenstaande paragrafen besproken. Conform afspraken met de raad stellen wij daarnaast voor de correctie op te betalen vennootschapsbelasting over de jaren 2016 t/m 2018 ad € 586.000 ten gunste van de reserve grondbedrijf en de bijdrage van het grondbedrijf aan de plan- en vatkosten binnen de algemene dienst ad € 85.000 ten laste van de reserve grondbedrijf te brengen.

Daarnaast is de afspraak met de raad om het saldo op parkeren te muteren in de reserve parkeren. In de begroting welke met de raad is gedeeld in december 2019 is een negatief resultaat van € 429.000 gecommuniceerd. Het resultaat blijkt echter €890.000 negatief, vanwege voornamelijk minder inkomsten dan begroot. Oorspronkelijk was een negatief resultaat van
€ 360.000 begroot. Voorgesteld wordt daarom de resterende € 530.000 te onttrekken.

Tot slot wordt voorgesteld € 358.000 te storten in de reserve WABO als gevolg van hogere inkomsten WABO-leges conform de met de raad overeengekomen gedragslijn.

In de decembercirculaire 2019 is een aantal decentralisatie-uitkeringen aangekondigd. deze konden op dat tijdstip niet meer worden verwerkt door de budgetten daarvoor beschikbaar te stellen in de begroting. Zonder budgetten is overheveling niet mogelijk. In 2020 kunnen deze bedragen zonder resultaat beschikbaar worden gesteld.
Het betreft de uitkeringen:
Transitievisie warmte      € 202.000
Transitievisie wijkaanpak   €   10.000
Transitievisie energieloketten   €   47.000
Roma ( sociaal domein)   €   29.000
Totaal            € 288.000

Voorgestelde budgetoverhevelingen

Daarnaast worden er een aantal budgetoverhevelingen voorgesteld, dit betreffen kosten van
werkzaamheden die voorzien waren in 2019 maar daarin niet zijn uitgevoerd, maar waarvan het
wel noodzakelijk is dat ze in 2020 worden uitgevoerd. Deze posten staan in onderstaande tabel:

Omschrijving

Bedrag

Maalvaardig maken molen Natuurkwartier

 €   55.000

Rijksbijdrage pilot klimaatadaptatie

 €   55.000

Routekaart energie

 €   22.000

Motie bestemmingsplan ravenswade

 €   35.000

Asbestsanering

 €   25.000

Wnra

 €   25.000

Opleidingsbudget

 €   90.000

Tax control framework

 €   35.000

TOTAAL

  €    342.000

Resultaat 2019

Rekening houdend met het voorgaande zal na reservemutaties en budgetoverheveling een bedrag van € 383.000 onttrokken worden aan de algemene reserve.

In onderstaande tabel wordt dit kort gepresenteerd.

saldo baten en lasten jaarrekening

- 5.143.000

voorgestelde reservemutatie Grondbedrijf

4.024.000

voorgestelde reservemutatie Sociaal domein

1.695.000

voorgestelde reservemutatie Algemene dienst

-617.000

saldo jaarrekening na voorgestelde reservemutaties 

-41.000

Budgetoverhevelingen

resultaat na bestemming

-41.000

voorstel budgetoverhevelingen

- 342.000

ontrekking aan de algemene reserve

- 383.000