Jaarverslag 2019

Algemeen

Woord vooraf

De uitbraak van COVID-19 (corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van de noodzakelijke (digitale) besluitvorming. Hiervoor hebben we de nodige maatregelen genomen. Zowel de inhoudelijke als financiële gevolgen van corona verwerken wij in de planning & controlproducten die in 2020 worden opgesteld. Inmiddels heeft u diverse raadsinformatiebrieven, informatiebulletins ontvangen over dit onderwerp en spraken wij elkaar op 20 mei 2020. In de koersnota 2021 (voor het zomerreces) en de bestuursrapportage 2020 (na het zomerreces) worden de effecten van deze crisis nader geduid.