Jaarverslag 2019

Overige gegevens

Verordening doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoek

Op grond van de Verordening doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoek stelt het college jaarlijks een onderzoeksplan op. Het doel van deze onderzoeken is de mate van interne beheersing van de gemeentelijke organisatie te meten en waar mogelijk te verbeteren. Het betreft onderzoeken naar doelmatigheid (efficiency) van gemeentelijke processen en naar doeltreffendheid (effectmeting) van onze gemeente. In de begrotingsraad 2015  is toegezegd dat het college via de auditcommissie de raad informeert over de uitvoering van deze verordening. De verantwoording hierover vindt daarnaast via de jaarrekening plaats. Onderstaand informeren wij u over de onderzoeken die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd.

Uitgevoerde onderzoeken in 2019

  1. Verduurzaming vastgoed

Doel van het onderzoek
Middels het verduurzamen van het eigen vastgoed dragen we bij aan een beperkte CO2 uitstoot en het tegengaan van de opwarming van de aarde. Er wordt een onderzoek gestart naar een intern duurzaamheidsbudget dat zich vult met de besparingen voortkomend uit de investeringen in duurzame verlichtingsvormen en wat de mogelijkheden van het Duurzaamheidsbudget zijn.

Uitgevoerd onderzoek
Het afgelopen jaar is een begin gemaakt met de eerste fase van dit traject. Deze eerste fase betreft duurzaamheidsmaatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Deze snel terugverdienbare maatregelen zijn in beeld gebracht middels zogenaamde EED onderzoeken, en gaan over het aanbrengen van LED verlichting en het isoleren van leidingwerk in CV ruimten. Deze maatregelen, concreet de plaatsing van LED verlichting, zijn inmiddels in uitvoering. Deze maatregelen betalen zich terug via een lagere energierekening.

Opvolging
We zitten nog in de afronding van deze eerste fase, maar we starten de onderzoeken die nodig zijn voor de 2e fase verduurzaming nu reeds op zodat de raad half 2021 ook besluiten kan gaan nemen over de 2e fase verduurzaming.
Deze fase richt zich op de minder snel (vanaf 5 jaar) terugverdienbare maatregelen. Dit onderzoek richt zich niet alleen op techniek of geld, maar juist ook op de vastgoedvraag, de vastgoedportefeuille en de inmiddels beschikbare duurzame meerjaren onderhoudsplannen. De resultaten van dit onderzoek zullen met u gedeeld worden in het voorjaar van 2021 aan de hand van een verduurzamingsvraag in relatie tot het eigen vastgoed.
Deze verduurzamingsvoorstellen rondom het maatschappelijk vastgoed volgen op een eerder besluit “De Routekaart Nieuwegein Energieneutraal 2040” en volgen de ontwikkellijn die daarin wordt vereist.

  1. Inkoopscan gemeentelijke organisatie

Doel van het onderzoek
In het kader van doelmatigheid en beheersing van het gemeentelijke inkoopproces voeren we een inkoopscan uit. De focus ligt hierbij op de inkoop-ondersteunende processen: het (digitale) proces van inkoop, prestatieverklaring en betaling, waarbij tevens aandacht is voor de registratie van contracten en de koppeling tussen de betaling en de contracten.

Uitgevoerd onderzoek en opvolging
Het onderzoek is in april 2019 afgerond. Uit de inkoopscan kwam naar voren dat de gemeente de eerste stap heeft gezet naar een geprofessionaliseerde inkooporganisatie, maar dat verdere professionalisering nodig is om onze eigen inkoopdoelen op gestructureerde wijze te verwezenlijken. Zoals in de kadernota aangekondigd, zijn voor twee jaar middelen beschikbaar gesteld voor deze professionalisering. Op strategisch inkoopvlak is een nieuw inkoopbeleid vastgesteld en het Manifest Maatschappelijke Verantwoord Inkopen ondertekend.  Daarnaast is de interne organisatie verstevigd op tactisch en operationeel vlak.