Jaarverslag 2019

Jaarverslag

Paragrafen

Paragrafen

Inleiding

Het jaarverslag bevat, net als de begroting, de volgende paragrafen: lokale heffingen, weerstandsvermogen, financiering, onderhoud kapitaalgoederen, verbonden partijen, grondbeleid en parkeren. In de Financiële beheersverordening, die is vastgesteld op 14 april 2015, hebt u bepaald wat de inhoud van de paragrafen in de jaarrekening minimaal moet zijn.