Jaarverslag 2019

Paragrafen

Lokale heffingen

De opgelegde precariobelasting 2019 bedraagt € 129.000 en is daarmee € 5.000 hoger dan de raming € 125.000.  Met ingang van 2017 is een vrijstelling opgenomen in de verordening, dat geen precariobelasting meer wordt geheven voor werken waarvan de gemeente zelf opdrachtgever is. Dit laatste om te voorkomen dat er geld wordt ‘rondgepompt’.