Jaarverslag 2019

Paragrafen

Lokale heffingen

Kwijtschelding is mogelijk voor afvalstoffenheffing, rioolheffing kleinverbruik, OZB en roerende-zaakbelastingen. Voor kwijtschelding worden de landelijke ruimst mogelijke normen gehanteerd zoals de VNG die heeft opgesteld. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van automatische kwijtschelding.
Sinds 2015 was het aantal toegekende kwijtscheldingen geleidelijk gedaald van 1.892 naar 1.700 in 2018. Dat is in 2019 gestabiliseerd, er is in totaal aan 1.696 huishoudens kwijtschelding verleend. Het totaalbedrag dat in 2019 is kwijtgescholden bedraagt € 623.000.