Jaarverslag 2019

Paragrafen

Lokale heffingen

Parkeerbelasting wordt alleen geheven voor het straatparkeren. Opbrengsten uit garageparkeren e.d. maken géén onderdeel uit van de lokale heffingen. Die parkeergelden zijn privaatrechtelijk geregeld. De opbrengsten hiervan worden verantwoord op het programma Leefbaarheid en Veiligheid (product garageparkeren en parkeersystemen).

De opbrengst in 2019 van € 1.744.000 is € 239.000 hoger dan geraamd. Dit is ongeveer 16% meer dan begroot voor dit onderdeel. De trend van 2018 dat er meeropbrengsten zijn uit belparkeren en minder inkomsten uit kort parkeren op straat is ook in 2019 zichtbaar. Er is in 2019 per saldo circa € 109.000 meer aan parkeerinkomsten uit straatparkeren. Daarnaast is de opbrengst parkeervergunningen € 83.000 hoger dan geraamd en is er voor € 47.000 meer aan naheffingen opgelegd.  

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 3.2.8 Parkeren.