Jaarverslag 2019

Algemeen

Leeswijzer

Opbouw jaarstukken

Conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bestaan de jaarstukken uit een jaarverslag en een jaarrekening.

Het jaarverslag (deel I) bevat onder ander de verantwoording van wat in de programma's en de paragrafen in de begroting 2019 was opgenomen. Per programma is het doel geformuleerd en per onderliggend thema zijn omschreven:

  1. De voorgenomen bestuurlijke activiteiten in 2019: deze zijn conform de begroting 2019;
  1. Rapportage op de voortgang van de doelen: door middel van stoplichten wordt de voortgang aangegeven zoals hieronder beschreven;

   Rood: doelstelling niet behaald/activiteit niet uitgevoerd
   Groen: doelstelling behaald/activiteit uitgevoerd
   Geel: doelstelling deels behaald/ loopt/activiteit is in uitvoering
   Blauw: Extra inzet/nieuwe ontwikkeling/niet voorziene activiteit, wel uitgevoerd of gestart

  1. Wat er in 2019 is bereikt en wat daarvoor is gedaan: welke activiteiten hebben plaatsgevonden in het afgesloten begrotingsjaar;
  1. Wat de uitvoering heeft gekost: per programma, onderverdeeld in thema's en producten, zijn de werkelijke baten en lasten en de begrote baten en lasten na de begrotingswijzigingen opgenomen. In tegenstelling met de begroting 2019 (deze was gespecificeerd per taakveld) zijn de baten en lasten opgenomen per product. Dit is conform de indeling van de begroting 2020. Wanneer de afzonderlijke verschillen van baten en lasten per product groter zijn dan    € 25.000 of een noemenswaardige oorzaak hebben, worden de verschillen nader toegelicht. Kleinere verschillen worden niet toegelicht wat ertoe kan leiden dat niet het gehele verschil wordt toegelicht. Aan het eind van ieder programma is een totaal overzicht opgenomen met daarbij de eventuele afwijkingen met betrekking tot opnames uit c.q. stortingen in reserves.

De jaarrekening (deel II) bestaat uit de balans met toelichting, een kort cijfermatig overzicht van baten en lasten en een aantal bijlagen.