Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2019

Inleiding

Hierna wordt via de balans met toelichting en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening met toelichting de financiële verantwoording afgelegd over het in het jaar 2019 gerealiseerde beleid.
De jaarrekening bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Balans
 • Balanswaardering en grondslagen waardering
 • Toelichtingen op de balans per 31 december 2019
 • Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar en de toelichting
 • (Bedrag heffing) vennootschapsbelasting
 • Gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen en stelposten
 • Overzicht incidentele baten en lasten (onvoorzien)
 • Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid
 • Informatie over de Wet Normering bezoldiging van Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
 • Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld (bijlage taakvelden)
 • Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (de SISA-bijlage)

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening bevat:

 • Per programma(onderdeel) de gerealiseerde baten en lasten en het saldo daarvan;
 • Gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen;
 • Kosten van de overhead;
 • VPB heffing
 • De werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves;
 • Het gerealiseerde resultaat