Jaarverslag 2019

Overige gegevens

Toezichtsinformatie in het kader van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht

Op 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht (Wet Rgt) in werking getreden. De wet zorgt voor een vereenvoudiging van het toezicht tussen de verschillende bestuurslagen, het zogenoemde ‘interbestuurlijk toezicht’. Het uitgangspunt van de wet is dat het interbestuurlijk toezicht verschuift van verticaal toezicht naar horizontale verantwoording. Dit betekent dat niet langer de provincies en het Rijk primair toezicht houden op de uitvoering van de gemeentelijke medebewindtaken (verticaal), maar dat gemeenteraden primair verantwoordelijk zijn voor het toezicht op het college (horizontaal). De gemeenteraad is derhalve primair verantwoordelijk om toezicht te  houden op het college omtrent medebewindstaken. Het verticale toezicht blijft intact maar zal meer op de achtergrond worden uitgevoerd. Dit verticale toezicht wordt ofwel door het rijk ofwel door de Provincie gedaan. Voor de Provincie is dit vastgelegd in de provinciale verordening systematische toezichtinformatie provincie Utrecht. Voor het rijk ligt dit vast in diverse wetgeving per medebewindstaak.

Toezichthoudende rol van de raad
De afgelopen jaren heeft het college invulling aan deze verantwoordingstaak gegeven door het versturen van jaarrapportages, kwartaalbrieven en opname van informatie in de programmaverantwoording van het jaarverslag. In april 2017 is in de raad een besluit genomen over de wijze van informeren van de toezichtinformatie richting raad en externe toezichthouder. Hierin is onder andere besloten dat in de jaarrekening centraal verantwoording plaatsvindt middels een overzicht van deze toezichtinformatie. In onderstaande tabel ziet u een overzicht van de betreffende thema’s waar toezichtinformatie over is verstrekt. Voor een aantal onderwerpen stuurt het college de informatie nog rechtstreeks naar de externe toezichthouder. Voor de inhoudelijke informatie wordt verwezen naar de onderliggende raadsbrieven en rapportages.

Per domein:
http://utrecht.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=ff32bbd4045e4930b028a3bf145e9a38

Per gemeente:
https://utrecht.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/adf72fdbb5444908890f723b30acd0e8

Toezichthouder

Onderwerp

toezichtinformatie

Provincie

Archiefwet

Raadsbrief

Provincie

Wabo, WRO, Waterwet, Woningwet, Monumentenwet, activiteit Milieubesluit

Raadsbrief

Rijk

Wet Kinderopvang

webportal

Rijk

Paspoortwet, Wet BRP

er gaat een zelfevaluatie naar het ministerie

Rijk

Drank- en horecawet

Raadsbrief

Rijk

Wet veiligheidsregio’s

nvt

Rijk

Leerlingenvervoer

nvt

Rijk

Leerplicht

digitale verantwoording richting rijk

Rijk

Wet Publieke Gezondheid

nvt