Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2019

Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Programma's

Indeling taak-velden

Taak-veld BBV

Omschrijving taakveld BBV

Lasten

Baten

Bestuur en Dienstverlening

Wonen en Economie

Leef-omgeving en veiligheid

Vrije tijd

Versterking Eigen Kracht

Bedrijfs-voering

Algemene dekking-smiddelen

Totaal

0. Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

-3.452

-3.764

-3.764

0.10

Mutaties reserves

-1.627

11.559

800

436

-2

3.579

3.474

8.287

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

0.2

Burgerzaken

-771

1.008

236

236

0.4

Overhead

-52.605

3.145

-125

-23.085

-23.210

0.5

Treasury

161

764

897

897

0.61

OZB woningen

12.560

12.560

12.560

0.62

OZB niet-woningen

4.265

4.265

4.265

0.63

Parkeerbelasting

1.744

1.744

1.744

0.64

Belastingen overig

-1.522

1.010

-27

-484

-511

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

90.481

90.481

90.481

0.8

Overige baten en lasten

-953

1.354

401

401

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

65

58

58

0. Bestuur en ondersteuning

-60.705

127.890

-3.653

800

436

-2

3.579

-23.112

113.396

91.443

1. Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-3.685

204

-3.385

-154

-3.539

1.2

Openbare orde en veiligheid

-431

510

-91

-2.914

-3.004

1. Veiligheid

-4.115

714

-91

0

-6.299

0

0

-154

0

-6.543

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

-4.721

1.946

-6.310

-6.310

2.2

Parkeren

-5.560

3.679

-1.952

-1.952

2.3

Recreatieve havens

-56

20

-36

-36

2.4

Economische havens en waterwegen

-36

-36

-36

2.5

Openbaar vervoer

-55

-46

-8

-55

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

-10.427

5.645

0

0

-8.344

0

0

-45

0

-8.389

3. Economie

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-14.337

27.191

12.522

0

12.522

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-299

29

-270

-270

3.4

Economische promotie

73

1

1

3. Economie

-14.635

27.292

0

12.252

0

0

0

0

1

12.252

4. Onderwijs

4.1

Openbaar basisonderwijs

-47

0

-47

-47

4.2

Onderwijshuisvesting

-4.289

837

-307

-3.156

-3.463

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-2.663

2.017

-615

-1.073

-1.688

4. Onderwijs

-6.999

2.855

0

0

0

0

-969

-4.229

0

-5.198

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

-894

2

-908

-908

5.2

Sportaccommodaties

-3.850

1.046

-1.158

-1.725

-2.884

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-4.796

1.519

-8

-3.167

-203

-3.378

5.4

Musea

-169

-280

-280

5.5

Cultureel erfgoed

-212

89

-45

-78

-123

5.6

Media

-1.900

-1.921

-1.921

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-3.870

154

-5.863

-277

-29

-6.169

5. Sport, cultuur en recreatie

-15.691

2.809

-8

0

-5.863

-7.756

0

-2.035

0

-15.662

6. Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-8.530

457

-8.018

-87

-8.105

6.2

Wijkteams

-827

-5.058

-5.058

6.3

Inkomensregelingen

-27.149

18.229

-624

-8.635

-9.259

6.4

Begeleide participatie

-44

322

-357

-357

6.5

Arbeidsparticipatie

-1.695

-2.136

-2.136

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.519

10

-1.911

-1.911

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-8.684

473

-8.571

-8.571

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-12.292

-12.620

-12.620

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-2.292

-2.292

-2.292

6. Sociaal domein

-63.032

19.491

0

0

-624

0

-49.598

-87

0

-50.309

7. Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

-1.976

-2.325

-2.325

7.2

Riolering

-3.209

5.225

1.343

1.343

7.3

Afval

-5.448

6.450

701

-59

641

7.4

Milieubeheer

-964

202

-1.961

-40

-2.001

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-88

294

-177

-4

-180

7. Volksgezondheid en milieu

-11.685

12.171

0

-1.961

1.827

0

-2.325

-63

0

-2.522

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimtelijke ordening

-1.318

145

-2.530

-2.530

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-21.514

4.634

-17.081

-2

-17.082

8.3

Wonen en bouwen

-696

2.029

-602

-602

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

-23.527

6.808

0

-20.213

0

0

0

-2

0

-20.215

Totaal

-210.817

205.674

-3.752

-9.122

-18.867

-7.759

-49.313

-29.727

113.396

-5.143