Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2019

Balans

ACTIVA

(x € 1.000)

31-12-2019

31-12-2018

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

193

349

Kosten onderzoek en ontwikkeling

150

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

193

200

Materiële vaste activa

236.971

235.687

Investeringen met economisch nut

Gronden en terreinen

30.744

30.761

Strategische gronden

3.216

3.216

Bedrijfsgebouwen

137.926

143.992

Grond- weg- en waterbouwkundige werken

152

167

Vervoermiddelen

1.068

999

Machines, apparaten en installaties

26.667

26.755

Overige

7.103

6.913

Investeringen met een econ. nut, waarvoor ter bestrijding vd kosten een heffing kan worden geheven

Grond-, weg- en waterbouwk.werken ec.nut met tarief

23.009

19.783

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Grond- weg- en waterbouwkundige werken

7.087

3.102

Financiële vaste activa

16.767

15.455

Kapitaalverstrekkingen

Deelnemingen

10.711

10.640

Overige verbonden partijen

267

267

Leningen

Deelnemingen

113

168

Overige

Bijstandsvorderingen lang

1.064

1.058

Overige langlopende leningen

228

249

Startersleningen

4.385

3.073

TOTAAL VASTE ACTIVA

253.931

251.491

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

1.652

3.816

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1jr

27.102

32.715

Vorderingen op openbare lichamen

9.296

14.696

Rekening courant/vorderingen met het rijk

12.438

10.467

Rekening courant verhoudingen met overige niet-financiële instellingen

154

1.015

Vorderingen overig

5.213

6.536

Liquide middelen

240

1.412

Overlopende activa

6.819

1.800

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

35.812

39.743

TOTAAL ACTIVA

289.743

291.234

PASSIVA

(x € 1.000)

31-12-2019

31-12-2018

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

83.178

98.253

Reserves

Algemene reserve

29.491

43.209

Bestemmingsreserve

58.830

65.726

Saldo van de rekening van baten en lasten

Saldo van rekening van baten en lasten

-5.143

-10.682

Vreemd vermogen

171.470

166.973

Voorziening grondbedrijf

18.850

Voorzieningen

13.838

13.087

Vaste schulden banken en overige

138.500

153.500

Waarborgsommen

282

386

TOTAAL VASTE PASSIVA

254.648

265.226

VLOTTENDE PASSIVA

Kortlopende schulden

17.706

13.039

Overige kasgeldleningen

6.000

Kortlopende schulden

11.706

13.039

Overlopende passiva

17.389

12.969

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

35.095

26.009

TOTAAL PASSIVA

289.743

291.234

(x € 1.000)

31-12-2019

31-12-2018

Gewaarborgde geldleningen

204.273

209.868