Jaarverslag 2019

Paragrafen

Lokale heffingen

De werkelijke opbrengst van € 1.964.801 van de WABO-leges zijn hoger dan het gemiddelde van de meeste afgelopen jaren en van de begrote opbrengst (€ 1.584.000). Deze inkomsten fluctueren altijd, afhankelijk van het aantal én (vooral) de omvang van de bouwprojecten. De hogere inkomsten gaan ook gepaard met meer werkzaamheden, wat weer leidt tot hogere lasten, maar dat is niet altijd recht evenredig én de lasten worden, zeker bij de grotere projecten, vaak gespreid over meerdere jaren. . In 2019 zijn er € 23.000 meer kosten gemaakt dan begroot ( werkelijk: € 1.607.000 – begroot € 1.584.000).
Daardoor is dit jaar een incidenteel overschot ontstaan van € 358.000 wat leidt tot een kostendekking van 122,1%. Wij stellen u voor dit bedrag van € 358.000 te storten conform de systematiek van 2018 in de reserve Wabo-leges.   

wabo-leges