Jaarverslag 2019

Paragrafen

Lokale heffingen

De tarieven van de afvalstoffenheffing zijn voor 2019 verhoogd met 8%. Met daarnaast een oorspronkelijk geraamde toevoeging aan de voorziening afvalstoffenheffing van € 10.000. Bij de Voorjaarsnota 2019 is deze toevoeging verhoogd met € 36.000 en bij de najaarsnota met nogmaals
€ 150.000 naar een totale toevoeging van € 186.000. Uiteindelijk is 2019 afgesloten met een nadelig saldo op de afvalstoffen. Oorzaak hiervan is de verhoging van de verbrandingsbelasting, hogere kosten voor PMD en lagere opbrengsten OPK.
In totaal leidde dit tot een nadelig saldo van € 223.000 dat is ten laste gebracht van de voorziening afvalstoffen waardoor deze voorziening per saldo is gedaald in 2019 met € 34.000 naar € 396.000. Bij het jaarlijkse tarievenvoorstel zal de stand van de voorziening betrokken worden.