Jaarverslag 2019

Paragrafen

Lokale heffingen

In deze paragraaf geven we een overzicht van de belangrijkste opbrengsten van belastingen en heffingen die we in 2019 in Nieuwegein hebben geheven. Naast een totaaloverzicht van de opbrengsten geven we per belasting en heffing een toelichting op de afwijkingen t.o.v. de begroting en geven we een beeld van de ontwikkelingen.

Het door ons gevoerde heffingenbeleid is verwoord in het tarievenvoorstel dat u in december 2018 heeft vastgesteld. Het beleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: aanpassing van de tarieven aan de verwachte inflatie van 2,7% en bij de heffingen zoveel mogelijk kostendekkendheid.

In onderstaande tabel zijn de netto lasten en opbrengsten meegenomen: er is rekening gehouden met kwijtschelding. Daarnaast is bij de afvalstoffenheffing en rioolheffing de toevoeging of onttrekking aan de reserve niet meegenomen en er is rekening gehouden met toegerekende btw en een rekenrente van 3,5%. Sinds de invoering van het BTW-compensatiefonds is de btw niet meer rechtstreeks zichtbaar in de begroting, maar deze mag nog steeds worden toegerekend als last. Ingevolge de notitie Rente van de commissie BBV wordt de omslagrente nu anders berekend, wat leidt tot een aanmerkelijk lager percentage (2% in 2019). Maar het is wél toegestaan bij het bepalen van kostendekkende tarieven een “redelijk deel” van de rentelasten mee te nemen. Wij hebben bij het berekenen van de tarieven een rente gehanteerd van 3,5%, het gemiddelde rentepercentage in 2019 van onze externe financieringslasten.

Soort Heffing

Zichtbaar bij product:

geraamde

werkelijke

opbrengst

opbrengst

verschil

OZB

Algemene dekkingsmiddelen

16.233

16.825

592

Parkeerbelasting

Algemene dekkingsmiddelen

1.504

1.744

240

Precariobelasting

Algemene dekkingsmiddelen

124

129

5

RZB

Algemene dekkingsmiddelen

10

9

-1

Toeristenbelasting

Algemene dekkingsmiddelen

52

73

21

Saldo

17.923

18.780

857

Soort Heffing

Zichtbaar bij product:

geraamde

werkelijke

werkelijke

kosten

opbrengst

opbrengst

kosten

dekkendheid

Afvalstoffenheffing

Leefomgeving en Veiligheid

6.152

6.450

6.625

97%

Begraafrechten

Leefomgeving en Veiligheid

377

294

266

111%

Overige leges

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

1.055

888

1.055

84%

Rioolheffing

Leefomgeving en Veiligheid

5.031

5.233

5.326

98%

WABO leges (bouwleges)

Wonen en Economie

1.584

1.965

1.607

122%

Woonbeleid

Wonen en Economie

4

-

-

-

Saldo

14.203

14.830

14.879

100%