Jaarverslag 2019

Paragrafen

Lokale heffingen

Voor 2019 is een inflatiecorrectie toegepast van 2,7%. Als prijspeil voor de nieuwe waarden geldt de datum van 1 januari 2018. De verwachte waardestijging voor woningen en waardedaling voor niet-woningen zijn verdisconteerd in de tarieven. Er is een totaalopbrengst geraamd van € 16.233.000.  De werkelijke opbrengst is met € 16.825.000 uiteindelijk € 592.000 hoger uitgevallen.
Als gevolg van het omslagbeginsel leidt dit voordeel in het nieuwe jaar tot lagere tarieven.

Onderstaande grafiek geeft een meerjarige weergave van de begrote en werkelijke inkomsten OZB.