Jaarverslag 2019

Jaarverslag

Paragrafen

Inleiding

Deze paragraaf bevat een toelichting op het financieel resultaat 2019 van het Parkeerbedrijf. Het Parkeerbedrijf is onderdeel van het Ruimtelijk Domein en verzorgt de regie op het betaald parkeren in Nieuwegein. De parkeerexploitatie 2019 is op 13 december 2018 door de raad vastgesteld. Het afgelopen jaar parkeerden er circa 1,45 miljoen kortparkeerders in de parkeergarages. Dit aantal is met 50.000 gedaald ten opzichte van 2018. De gemiddelde verblijfsduur van de kortparkeerders in de parkeergarages is met 75 minuten gelijk gebleven. Het tariefbeleid met betrekking tot het betaald parkeren maakt dat er in de binnenstad op straat voornamelijk zakelijke vergunninghouder parkeren. De kortparkeerders maken vooral gebruik van de parkeergarages. Van de kortparkeerders op straat maakt gemiddeld 49% gebruik van belparkeren, 8% meer dan in 2018. Het effect op de bezoekersaantallen van het gratis parkeren op 2e feestdagen, Hemelvaart en de laatste zondagen in december is positief. Het nadelige effect op de parkeerinkomsten wordt naar verwachting in de toekomst weggenomen doordat bezoekers aan de binnenstad die gebruik hebben gemaakt van gratis parkeren, vaker terugkomen. Het aantal vergunning- en abonnementhouders is vorig jaar gestegen. De uitgifte van deze parkeerproducten is mogelijk omdat wij de overcapaciteit benutten. Wat betreft het fietsparkeren is het aantal stallingsbewegingen in de gratis bewaakte fietsenstallingen gedaald met 10.000 naar 314.000. Daarbij wordt opgemerkt dat als gevolg van een configuratiefout in de digitale registratie van de stallingen het aantal stallingsbewegingen in 2018 gecorrigeerd moet worden naar 324.000 (in plaats van 343.000). Het resultaat van de parkeerexploitatie is negatief. Dit wordt veroorzaakt doordat er minder opbrengsten en meer kosten zijn dan begroot.

Doel parkeerbeleid
Doel van het betaald parkeren in Nieuwegein wordt samengevat als “de juiste parkeerder op de juiste plek tegen het juiste tarief”. Het achterliggende parkeerbeleid draagt bij aan zowel het verbeteren van de leefbaarheid, de ruimtelijke kwaliteit, de gezondheid als de financiën van de gemeente.

Leefbaarheid: betaald parkeren voorkomt parkeeroverlast. Naast een hoge parkeerdruk is draagvlak bij belanghebbenden nodig bij het invoeren of afschaffen van betaald parkeren.
Ruimtelijke kwaliteit: parkeren in gebouwde voorzieningen stimuleren komt de kwaliteit van de City ten goede. Met het in één hand hebben van alle parkeervoorzieningen kan optimaal gebruik worden gemaakt van dubbelgebruik door de gebruikers van City. Hierdoor is meer ruimte beschikbaar voor herontwikkeling op het maaiveld.
Gezondheid: het stimuleren van fietsgebruik resulteert in een betere gezondheid en luchtkwaliteit.
Financieel: met de realisatie en exploitatie van de parkeervoorziening zijn kosten gemoeid. Betaald parkeren dient ter dekking van deze kosten. Afgesproken is dat het betaald parkeren in Nieuwegein over een periode van 40 jaar bezien minimaal kostendekkend is beheerd en geëxploiteerd.

Wat hebben we gedaan?

Algemeen
In 2019 zijn er minder parkeerders (auto, scooter en fiets) naar de binnenstad gekomen dan het jaar daarvoor. De daling bedraagt circa 3%. De oorzaak van deze daling is onbekend. Het is aannemelijk dat de conjunctuurgevoeligheid hier debet aan is. Het winkelaanbod in de binnenstad is in 2019 afgenomen. Als parkeerexperiment is het gratis parkeren op 2e feestdagen gecontinueerd en uitgebreid naar de laatste zondagen in december. Daarnaast is geïnvesteerd in een loyaliteitsysteem waarmee zowel via het kentekenparkeren als via een barcodescanners geïntegreerd in de betaalautomaten parkeerkorting kan worden verkregen. Sinds oktober 2019 is dit operationeel.
Wij zijn ver gevorderd met de voorbereiding van de renovatie van de parkeergarage Cityplaza. Deze renovatie wordt in de zomer van 2020 uitgevoerd. De aanbesteding van de verlichting (light as a service) is in het laatste kwartaal van 2019 gestart. De nieuwe verlichting is de drager van deze renovatie. Daarnaast wordt ingezet op nieuwe lichtwanden, routeborden, schilderwerk en een verbetering van de brandveiligheid, waar noodzakelijk. In alle parkeervoorzieningen is op de gebruikelijke wijze uitvoering gegeven aan het preventief en correctief onderhoud van alle parkeervoorzieningen.

Scheurvorming parkeergarage Theater
In 2019 is de scheurvorming in de oplegnokken van de hellingbaan op het bovendek van de parkeergarage Theater opgelost. Na de zomer was de parkeergarage weer volledige toegankelijk. De herstelkosten zijn vergoed door de aannemer op basis van garantieafspraken. De onderzoekskosten kwamen niet voor vergoeding in aanmerking.   

Afsluiting parkeergarage Stadshuis
In oktober is de noordelijke entree van de parkeergarage afgesloten in verband met de verkeersveiligheid op het vrijliggende fietspad langs de Noordstedeweg. Vanwege het verleggen van de hoofdfietsroute is de verkeersintensiteit van de fietsers dermate hoog dat de kans op ongelukken met kruisend verkeer dat de parkeergarage in/ en uitrijdt aanzienlijk zou zijn. De afsluiting heeft geleid tot minder kortparkeerders in de parkeergarage Stadshuis maar meer kortparkeerders in de parkeergarage Cityplaza. Per saldo heeft de afsluiting een beperkt effect gehad op het totale aantal kortparkeerders.

Coöperatie ParkeerService
Wij zijn lid van de Coöperatie ParkeerService. In 2019 is de transitie nog niet afgerond. Onderdeel van de transitie is de organisatie van basisdiensten die voor alle leden gestandaardiseerd zijn. Eind 2019 is om die reden een nieuw parkeervergunningensysteem geïmplementeerd.

Financiële positie Parkeerbedrijf

In de begroting welke met de raad is gedeeld in december 2019 is een negatief resultaat van €429.000 gecommuniceerd. Het resultaat blijkt echter €900.000 negatief, vanwege voornamelijk minder inkomsten dan begroot. Concreet betekent dit een uitname van de reserve Parkeren van €900.000 in plaats van de €366.000 welke aanvankelijk was begroot.

* In het financieel systeem zijn de rentelasten van de investeringen van 3,25 % naar 2 % aangepast op basis van de BBV voorschriften. Dit betekent dat de overige 1,25 % rentelasten extra comptabel zijn opgenomen in de parkeerexploitatie. Deze lasten betreffen €763.600.

Straatparkeren
Op het onderdeel straatparkeren is sprake van hogere inkomsten van € 240.000. Het aandeel kortparkeren is gestegen, vooral middels belparkeren. Ook zijn er meer parkeervergunningen uitgegeven en meer naheffingsaanslagen opgelegd dan begroot. Wat betreft de kosten is er € 63.000 bespaard.

Garageparkeren
Ten opzichte van de begroting zijn er € 681.000 minder inkomsten uit garageparkeren dan begroot. Deze forse afwijking kan deels worden toegerekend aan een daling van het aantal kortparkeerders. Tegelijkertijd constateren we dat de gehanteerde groeiaannames in het gehanteerde model voor de begroting niet juist zijn geweest. Hier zal voor 2020 naar gekeken worden. De totale parkeeropbrengsten zijn € 367.000 hoger dan in 2018. De groei van de parkeerinkomsten was echter minder hoog dan begroot. In de parkeerexploitatie 2020 zijn de opbrengsten inmiddels bijgesteld. Uit de monitoring moet blijken of deze bijstellen reëel is.     

Hogere kosten komen onder andere voor rekening van de vervanging van de kunstwand op de begane grond van de parkeergarage Theater (€ 80.000) en de kosten van het onderzoek naar de scheurvorming (€ 40.000).

Overige inkomsten
Naast inkomsten uit straatparkeren en garageparkeren zijn er ook begrote inkomsten uit een bijdrage fietsparkeren. Er zijn in 2019 geen opbrengsten van derden.

Actualisatie ontwikkeling bestemmingsreserve
Het saldo van de parkeerexploitatie is in totaal €900.000 nadelig. In de exploitatie is al € 366.000 onttrokken aan de reserve voor het begroot nadeel op de parkeerexploitatie.  Omdat het resultaat op de parkeerexploitatie € 534.000 meer nadelig is dan geraamd wordt de raad gevraagd een extra onttrekking vanuit de reserve Parkeren te doen van afgerond €530.000.

In de huidige parkeerexploitatie per 1 januari 2020 is berekend dat op basis van de bij vaststelling bekende uitgangspunten en parameters het dieptepunt van de parkeerreserve van
€ 16.600.000. niet dieper zou worden en niet in de tijd naar achteren zou schuiven. Inclusief het resultaat van 2019 wordt een dieptepunt van € 15.400.000 bereikt in 2021, wat binnen de marge valt. De parkeerexploitatie vertoont op de lange termijn (40 jaar) nog steeds een positief resultaat, wat het uitgangspunt van de raad betreft dat betaald parkeren in Nieuwegein minimaal kostendekkend moet zijn. De huidige omstandigheden in 2020 vragen om een nieuwe berekening van de parkeerreserve. Deze zal bij de bestuursrapportage worden toegelicht.