Jaarverslag 2019

Jaarverslag

Paragrafen

In deze paragraaf grondbeleid gaan wij in op het te hanteren grondbeleid, de uitvoering van dit beleid per plangebied en de financiële positie van het Grondbedrijf.

A. Grondbeleid
In de Nota Grondbeleid 2020-2024 (raadsnummer 2019-379) zijn achtereenvolgens de context, het situationeel grondbeleid en de financiën & organisatie beschreven. Samengevat kunnen we zeggen dat:

  • Het de ambitie is om de kwaliteit van de voorzieningen in de stad op peil te houden en om blijvend een prettige leefomgeving te creëren voor de diverse bevolkingsgroepen in een veranderende wereld. Het realiseren van deze ambitie speelt zich af in een stedelijk bebouwde omgeving. Uitleggebieden zijn immers niet meer voorradig. Galecopperzoom vormt daarop een uitzondering, echter kan deze locatie pas na 2030 gerealiseerd worden;
  • Samen met de stad (inwoners, ondernemers) getracht zal moeten worden een ontwikkeling tot stand te brengen waarbij de diverse belangen zorgvuldig zijn afgewogen;
  • Het Grondbeleid een middel is om ruimtelijke doelstellingen op het gebied van onder andere volkshuisvesting, lokale economie, natuur en groen, duurzaamheid, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen te verwezenlijken;
  • We het principe hanteren van ‘situationeel grondbeleid’: er zal per situatie maatwerk worden toegepast over het te voeren grondbeleid. Dit is afhankelijk van de geformuleerde doelstellingen, de prioriteit die de gemeente aan een ontwikkeling geeft, de financiële consequenties en de risico’s die gelopen worden;
  • De Gemeente Nieuwegein altijd een financieel solide grondbeleid gevoerd heeft. Dit heeft ervoor gezorgd dat zij de economische crisis goed heeft doorstaan. Deze succesvolle lijn wordt voortgezet met deze nota grondbeleid. Aangezien het Grondbedrijf in principe zijn eigen broek moet ophouden is een solide reservepositie van belang;
  • Het vertrekpunt voor grondprijsbepaling is dat deze marktconform is, objectief bepaald, transparant en geschoond is van subsidies of premies;
  • De gemeenteraad de kaders van het te voeren grondbeleid aangeeft. Het college voert het door de gemeenteraad vastgestelde grondbeleid uit. Het Grondbedrijf richt zich op de realisatie en uitvoering van het grondbeleid;

B. Uitvoering grondbeleid

Voor de uitvoering van het grondbeleid per plangebied wordt verwezen naar het programma Wonen en economie.

C. Financiële positie van het Grondbedrijf

De jaarstukken 2019 van het Grondbedrijf geven een uitgebreide uiteenzetting van het financieel resultaat van het Grondbedrijf. Integratie van dit resultaat in de gemeentelijke jaarstukken is zichtbaar in het programma Wonen en economie. Hieronder is die tabel nog verkort weergegeven:

Product

Grondzaken

Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

verschil

Saldo

297

297

-4.024

-4.321

De realisatie van de jaarrekening € -4,02 miljoen bestaat uit de verwerking van het raadsbesluit City van 12 december 2019 € -16,6 miljoen en het resultaat over 2019 op de overige complexen € +12,6 miljoen. Daarnaast zijn er nog enkele kleine mutaties ten opzichte van de begroting die leiden tot het resultaat van € -4,32 miljoen.

Werkelijk resultaat 2019
Het werkelijk resultaat 2019, los van het raadsbesluit over de grex City, is € 12,60 miljoen positief. Met inachtneming van dit resultaat is er een nieuw beeld van de financiële positie van het Grondbedrijf per 01-01-2020 beschikbaar. Dit beeld is hieronder voor u weergegeven.

Financiële positie Grondbedrijf

Reserve Grondbedrijf per 1-1-2019 na resultaatbestemming

24,47

Onttrekking te betalen VPB 2019

-0,52

Onttrekking ivm Atrium raadsbesluit

-1,20

Reserve voor resultaatbestemming

22,75

Onttrekking ivm grex City raadsbesluit 12-12-2019

-16,62

Werkelijk resultaat 2019

12,60

Minus afdracht aan algemene dienst ivm egalisatiesystematiek plan- en vat-kosten

-0,08

Plus correctie VPB 2016-2018

0,59

Reserve Grondbedrijf per 1-1-2020 na resultaatbestemming

19,23

Waarvan geoormerkt voor Juko-Hesseveld/Vredebestlaan

0,29

Niet geoormerkte reserve

18,94

Dit positieve jaarresultaat van € 12,60 miljoen komt door winstnemingen bij complex Het Klooster € 12,87 miljoen en complex nagenoeg voltooid € 0,03 miljoen. Deze winstnemingen (volgens de percentage of completion methode) zijn voorgeschreven door de commissie BBV.
Het resultaat voor de overige complexen (o.a. snippergroen/ verhuur commerciële ruimte/ erfpachtcomplex) is € 0,35 miljoen. De rente verlieslatende complexen is € -0,23 miljoen.
De voorziening verlieslatende complexen wijzigt met € -0,42 miljoen.

Resultaatbestemming
We stellen voor het saldo van het werkelijke resultaat (€ 12,60) minus de wijziging van de reserve vanwege het raadsbesluit City (€ 16,62) minus de afdracht aan de algemene dienst vanwege de egalisatie-systematiek plan- en vat-kosten (€ 0,08 miljoen) plus de correctie te betalen vennootschaps-belasting 2016-2018 (€ 0,59 miljoen) te onttrekken aan de reserve Grondbedrijf.

Na resultaatbestemming is de stand van de reserve Grondbedrijf per 1 januari 2020 € 19,23 miljoen positief. Binnen deze reserve Grondbedrijf is een bedrag van € 0,29 miljoen geoormerkt voor het project Juko-Hesseveld/Vredebestlaan.

Begroot versus realisatie
Bij de najaarsnota 2019 was het begrote resultaat op het Grondbedrijf voor 2019 geraamd op € 6,72 miljoen. De afwijking ten opzichte van het werkelijke resultaat van € 12,60 miljoen wordt veroorzaakt door een hogere winstneming op Het Klooster (€ 6,37 miljoen) en de toename van de voorziening Blokhoeve als gevolge van het verplicht splitsen in grondexploitatie en faciliterend grondbeleid (€ -0,48 miljoen).

De stand van de voorziening voor verlieslatende complexen is per 1-1-2020:

Complex

1-1-2019

1-1-2020

Mutatie

23 Lekboulevard

4,50

4,40

-0,10

26 Blokhoeve

2,83

3,31

0,48

31 Deventerschans

0,20

0,00

-0,20

36 P-terrein tram-halte Wiersdijk

0,00

0,25

0,25

37 City

6,65

23,27

16,62

Subtotaal

14,18

31,23

17,05

02 Galecopperzoom (MVA)

15,23

15,23

0,00

Totaal

29,41

46,46

17,05

De voorziening wordt bepaald aan de hand van het contante resultaat per complex. Blokhoeve neemt toe met € 0,48 miljoen als gevolg van de verplichte splitsing van het complex in grondexploitatie en faciliterend grondbeleid. Het totaal resultaat van de grondexploitatie Blokhoeve en faciliterend grondbeleid Blok West is overigens ongewijzigd. Bij complex Parkeerterrein Tramhalte Wiersdijk ontstaat een voorziening van € 0,25 miljoen. De voorziening bij complex Lekboulevard Hoog Zandelveld neemt af met € 0,10 miljoen en bij complex Deventerschans met € 0,20 miljoen.

De voorziening is naast het jaarresultaat 2019 met € 16,62 miljoen toegenomen ten opzichte van vorig jaar naar aanleiding van de herziening van de grex City (raadsbesluit 12-12-2019).

De te verwachte resultaten worden per complex weergegeven in de onderstaande tabel, zowel het nominale resultaat, het resultaat op eindwaarde als het contante resultaat.

Complex

Kosten nominaal

Opbrengsten nominaal

Resultaat nominaal

Resultaat eindwaarde

Resultaat contant

Voorraad in exploitatie genomen gronden

22 Het Klooster

109,85

139,95

30,10

30,53

28,28

23 Lekboulevard

12,88

8,53

-4,35

-4,78

-4,40

26 Blokhoeve

58,38

55,32

-3,06

-3,66

-3,31

31 Deventerschans

1,25

1,28

0,03

0,00

0,00

36 Parkeerterrein tramhalte Wiersdijk

1,29

1,07

-0,22

-0,28

-0,25

37 City

68,37

46,60

-21,77

-27,86

-23,27

41 Rijnhuizen Noord

8,05

9,68

1,63

1,26

1,10

Overlopende passiva

26b Blok West

1,13

1,64

0,51

0,53

0,48

38 Mooi Rijnhuizen

6,06

6,17

0,12

0,02

0,00

Totaal

267,25

270,24

2,99

-4,27

-1,37

Conclusie
We hebben als gemeente een grote portefeuille aan lopende grondexploitatieprojecten en blijven dus ook risico's houden. De reserve Grondbedrijf is afgenomen met € 3,52 miljoen tot € 19,23 miljoen positief na resultaatbestemming.

De gemeente moet voorzichtig blijven met de ramingen van toekomstige grondopbrengsten. Als grondbedrijf blijven we de lopende grondexploitaties nauwlettend in de gaten houden door een goede analyse van de risico’s, een lage parameter voor opbrengstenstijgingen en goede ontwikkelstrategieën.