Jaarverslag 2019

Jaarverslag

Paragrafen

Inleiding
Om een goed beeld te hebben van de meerjarige onderhoudslasten, is het van belang om per beheerdomein te beschikken over een beheerplan. Er zijn beheerplannen voor onder meer Wegen, Civiele bouwwerken, Groen, Spelen en Weg- en straatmeubilair.
In 2018 zijn bij de nota kapitaalgoederen 2019 – 2023 (2018-183) de beheerplannen voor de beheerdomeinen vastgesteld.

Kwaliteitsniveau/-ambitie
Voor Beheer Openbare Ruimte is het beeldkwaliteitsniveau door de raad bepaald op niveau B. Voor de binnenstad geldt niveau A. Er zijn vier beeldkwaliteitsniveaus: respectievelijk A+/A, B, C en D. Beeldkwaliteit A+ is het hoogste beeldkwaliteitsniveau, waarna het beeldkwaliteitsniveau afloopt tot niveau D. Voor elk beheerdomein worden deze normen gedefinieerd. Voor zwerfvuil geldt bijvoorbeeld dat op niveau B een bepaalde hoeveelheid zwerfafval op een aantal vierkante meters aanwezig mag zijn. Hetzelfde geldt voor onkruid, etc. etc. Deze hoeveelheid verschilt per niveau.

Bij onderhoud is integrale afstemming van vakdisciplines het uitgangspunt. Waar mogelijk maken we werk met werk.
In de synergie van werkzaamheden van Openbaar- en andere domeinen, zoeken we naar kostenbesparingen. Bij werkzaamheden in de openbare ruimte is de algemene doelstelling: We realiseren samen met inwoners en partners een toekomstbestendige openbare ruimte die schoon, heel en veilig is. De openbare ruimte is toegankelijk en aantrekkelijk voor huidige en toekomstige generaties - jong en oud - als omgeving om in te wonen, recreëren en werken. We behouden en versterken de kwaliteit van de openbare ruimte en stellen de gebruiker en of functie centraal.

Overzicht beleidskader

Kapitaalgoederen

Beheerplan + looptijd

Kwaliteitsniveau/
ambitie

Toelichting

Wegen

Beheerplan wegen 2018 – 2022

Conform beheerplan. Gemiddeld beeldniveau B (CROW norm)

Civiele bouwwerken

Beheerplan Civiele bouwwerken 2018 – 2022

Conform beheerplan. Gemiddeld beeldniveau B (CROW norm)

Bebording en bebakening

Beheerplan Weg- en straatmeubilair 2019 - 2023

Conform beheerplan. Gemiddeld beeldkwaliteit B (CROW norm)

Water (baggeren en beschoeiingen)

Baggerplan Tertiaire Watergangen 2014-2028, Rapportage oevers en beschoeiingen, 2016

Conform beheer- en onderhoudsplannen.

Riolering

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023

Wet milieubeheer en Waterwet
Robuust en gezond openbaar
watersysteem

Speelvoorzieningen

Speelbeheerplan 2017

Aantrekkelijke en uitdagende speelvoorzieningen
conform het warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

Op basis van jaarlijkse veiligheidsinspecties wordt de prioritering van het onderhoud inclusief vervanging bepaald.

Groen en bomen

Beheerplan Groen 2019 - 2023

Conform beheerplan. Gemiddeld beeldniveau B-niveau (IBOR en CROW)

Uitputting onderhoudsvoorzieningen ( x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2018

Geraamde storting 2019

Geraamde onttrekking 2019

Realisatie storting 2019

Realisatie onttrekking 2019

Verschil 2019

Boekwaarde 31-12-2019

Sportaccommodaties

296

267

212

324

396

-127

224

Overige accommodaties

1.412

350

415

350

293

122

1.469

Bruggen, tunnels en viaducten

861

565

414

565

428

-14

998

Wegen en mobiliteit

1.529

968

1.125

719

340

536

1.908

Sportvelden

270

41

11

41

7

4

304

Stadshuis

527

109

49

109

115

-66

521

Theater

398

101

89

101

103

-14

396

Parkeren

1.297

295

295

89

-89

1.503

Schoolgebouwen en buurtpleinen

5

276

236

276

94

142

187

6.595

2.972

2.551

2.780

1.865

494

7.510

 

Toelichting per soort kapitaalgoed

Wegen

Eens in de vier jaar wordt het beheerplan wegen geactualiseerd. Deze actualisatie heeft plaatsgevonden in 2018 (Beheerplan Wegen). In het beheerplan wordt het onderhoud aan de wegen voor de aankomende jaren in beeld gebracht. Op basis van inspecties worden de uit te voeren werken bepaald en ingepland.

- Groot onderhoud elementenverhardingen
In 2019 zijn met name (gedeelten) van woonstraten aangepakt. Hierbij zoeken we zoveel mogelijk aansluiting met andere projecten of het programma Betere Buurten, zoals bij de aanpak van de riolering in Schansen Noord.

Civiele bouwwerken

Eens in de vier jaar wordt het beheerplan civiele bouwwerken geactualiseerd. Deze actualisatie heeft plaatsgevonden in 2018. In het beheerplan Civiele Bouwwerken wordt het onderhoud aan de civiele bouwwerken voor de komende periode in beeld gebracht. Op basis van inspecties worden de uit te voeren werken bepaald en ingepland. De grootste uitgave in 2019 betrof de ombouw van de brugbediencentrale op de gemeentewerf (uitvoering loopt door tot in 2021).

Bebording en bebakening
Voor 2019 stonden een aantal tramverkeerregelinstallaties (bv Roerdomplaan en Koekoekslaan) op de nominatie om vernieuwd te worden. In 2020 worden, vanwege de komst van de nieuwe lage vloertram, de perrons van de tramhaltes verlaagd. De werkzaamheden worden uitgevoerd als de tram enkele weken uit dienst wordt genomen. Ook worden werkzaamheden getemporiseerd waarbij kan worden aangesloten met de werkzaamheden in het project Stadscentrum.
Om de hinder aan reizigers en omwonenden beperkt te houden laten we de vervanging van deze verkeerslichtinstallaties samenvallen met of aansluiten aan de noodzakelijke buitendienststelling voor de werkzaamheden aan de trambaan en halteperrons in 2020.
In 2019 hebben we wel uitvoering kunnen geven aan de vernieuwing van twee VRI’s aan de ’s-Gravenhoutseweg.

Water (baggeren en beschoeiingen)
Baggeren conform baggerplan: 2019 met enige vertraging door PFAS-problematiek het westelijk deel van park Oudegein kunnen baggeren. Het baggeren heeft geleid tot betere doorstroming en een betere belevingswaarde van water in dit deel van het park.
Beschoeiingen zijn vervangen volgens het beheerplan. Dit is onder meer gerealiseerd aan de Iepstraat, Lauriergaarde, IJlster-/Norgerveste, de Uddelerschans en de Nedereindseweg ter hoogte van De Dukatenburg.

Riolering
In 2019 is conform het vGRP (verbreed gemeentelijk rioleringsplan) het volgende uitgevoerd.
In Batau Zuid is een aanpassing aan het stamriool langs Buizerdlaan uitgevoerd. Door obstakels te verwijderen (kruisende leidingen) is de doorstroming verbeterd.
In schansen Noord  (Fokkesteeg) is vooruitlopend op bovengrondse inrichting (Betere Buurten) de vuil- en regenwaterriolering vervangen. Bij de bovengrondse inrichting worden nog klimaatadaptieve maatregelen ingepast zoals waterberging onder een 3-tal parkeerplaatsen en op diverse plaatsen water passerende verharding. Aan de Graaf Rupertlaan (Fokkesteeg) is het vuil- en regenwater riool vervangen Hierbij is onder meer het traditionele regenwaterriool vervangen door een in-/ex-filtratieriool.

Het rioolgemaal Vreeswijk is mechanisch & elektrisch en bouwkundig gerenoveerd. Hierbij is extra aandacht besteed aan duurzaamheid op gebruik en toepassing van gebruikte materialen en terugdringen energieverbruik. In eerste kwartaal 2020 wordt de renovatie afgerond.

Aanpassingen watersysteem ter verbetering waterkwaliteit in samenwerking met HdSR (impulsregeling HdSR):

 • Batau Zuid: Klimaatadaptieve inrichting Rijtuigenbuurt
  We hebben klimaatadaptieve maatregelen kunnen inpassen (waterberging onder parkeervakken) binnen het beterebuurten project Rijtuigenbuurt
 • Park Oudegein vergroten duikers Park Oudegein
  Op een zevental plaatsen zijn duikers in het park vergroot en met lucht gelegd.
  Deze werkzaamheden passen in het kader om Poldermolen Oudegein maalvaardig te maken

Speelvoorzieningen
Conform het beheerplan Spelen zijn in 2019 diverse onderhoudswerkzaamheden aan speeltoestellen (en –ondergronden) uitgevoerd. Daarnaast zijn middelen van diverse speellocaties toegerekend aan het project Betere Buurten (Schansen Noord), voor zover gelegen in dat plangebied. Tevens zijn middelen ingezet voor het opstellen van beleid (het Speelruimteplan).

Groen en Bomen
Conform het beheerplan Groen hebben we in 2019 middelen ingezet voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen. Middels het exploitatiebudget is uitvoering gegeven om binnen de integrale groenbestekken de kwaliteit van het knippen van de hagen en de randsnoei van de plantvakken te verhogen. Ook wordt nu blad verwijderd uit plantvakken en van grasvelden. Tevens wordt extra gesnoeid en ingeboet (vervanging) om de achterstanden op het onderhoud in te lopen. Ook zijn er complete plantvakken opnieuw ingericht.
Vanuit het investeringsbudget zijn verschillende projecten uitgevoerd (opknappen gebied Hofweide, Frans Halshage, Dukatenburg e.d.). Verder zijn middelen toegerekend aan het programma Betere Buurten.

Onderhoudsvoorzieningen gemeentelijk vastgoed
Beleidskader: vanuit de vastgoedexploitaties van het gemeentelijk vastgoed wordt ten behoeve van het meerjarig planmatig onderhoud voor elk gebouw gedoteerd aan één van de voorzieningen voor onderhoud:

 1. Voorziening Stadshuis
 2. Voorziening Theater
 3. Voorziening Parkeergarages Binnenstad
 4. Voorziening Sportaccommodaties (binnensport, buitensport en sportvelden)
 5. Voorziening Schoolgebouwen en Buurtpleinen
 6. Voorziening Overige gebouwen

De dotaties zijn gebaseerd op de Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP). Voor elk gebouw is een MJOP opgesteld. De jaarlijkse dotaties zijn het gemiddelde bedrag per jaar van de totale onderhoudskosten over 10 jaar van elk gebouw.

Kapitaalgoederen

Beleidskader + looptijd

Kwaliteitsniveau/
ambitie

Stadshuis, Theater en parkeergarages Binnenstad

MJOP's 2018-2029

conditieniveau 2
(kwaliteit is goed of beter)

Overige gebouwen

Gemeentewerf, Brede School De Lotus en Brandweerpost Zuid: MJOP 2018-2029

Alle overige gebouwen*: MJOP's 2018-2029

conditieniveau 2 (kwaliteit is goed of beter)

conditieniveau 3 (kwaliteit is redelijk of beter)

* Bij gebouwen met een verwachte levensduur van 5 jaar of minder kan het conditieniveau op onderdelen lager uitvallen. Veiligheidsinstallaties voldoen echter altijd aan de daaraan gestelde eisen.