Jaarverslag 2019

Algemene dekkingsmiddelen

Wat heeft het gekost?

Reserve mutaties

Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Algemene Reserve

981

1.302

1.301

-1

Reserve Grondbedrijf

903

1.418

1.715

297

Reserve kapitaallasten

3.900

3.900

3.638

-263

Reserve nota kapitaalgoederen

-783

-634

-1.535

-902

Saldo

5.002

5.987

5.119

-868

Lagere storting reserve grondbedrijf € 297.000 voordelig
Het in de begroting opgenomen voordelige resultaat grondbedrijf is nog niet verwerkt. Het werkelijk (nadelige) resultaat grondbedrijf zal bij de resultaatbestemming worden verwerkt.

Lagere onttrekking reserve kapitaallasten € 263.000 nadelig
De onttrekking aan de reserve kapitaallasten is € 263.000 lager dan begroot. Dit is een gevolg van lagere afschrijvingslasten van de onderliggende investeringen. Dat is vooral het gevolg van het afboeken van een deel van de investering in de inrichting van het Stadshuis vanwege de nieuwe investeringen in het atrium. Voor de rekening als geheel is dit overigens neutraal, omdat de kapitaallasten van dit onderdeel het product op Vastgoed lager zijn.

Lagere onttrekking reserve Nota kapitaalgoederen € 902.000 nadelig
De onttrekking in de reserve als gevolg van de nota kapitaalgoederen is € 902.000 lager dan begroot. Dat is met name het gevolg van het achterblijven van de kapitaallasten van investeringen met maatschappelijk nut. Dit komt omdat de meeste van deze investeringen nog niet zijn afgerond. Per saldo is dit neutraal voor de jaarrekening omdat de lasten op dit onderdeel in het programma Leefomgeving en Veiligheid lager zijn.