Jaarverslag 2019

Programmaverantwoording

Algemene dekkingsmiddelen

Wat is onze ambitie?

In dit programma worden de algemene dekkingsmiddelen verantwoord. Dat zijn middelen die de gemeente met name ontvangt van het Rijk en van burgers en bedrijven, die vrij besteedbaar zijn. Dat in tegenstelling tot de baten die geraamd zijn op de programma’s, die in de meeste gevallen moeten worden besteed aan het doel waarvoor deze zijn ontvangen.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 6.711
Gerealiseerd € 2.980
Afwijking € 3.731