Jaarverslag 2019

PASSIVA

Vlottende Passiva

Overlopende passiva

Boekwaarde 31-12-2018

Mutaties

Boekwaarde 31-12-2019

(x € 1.000)

Overlopende passiva

12.969

4.419

17.389

Totaal

12.969

4.419

17.389

In de overlopende posten zijn in jaarrekening  2019 ook de nog te betalen posten opgenomen. In de jaarrekening 2018 stonden deze nog onder de vlottende schulden. Ultima 2019 staat er nog een bedrag open inzake de overlopende posten van € 5,8 mln. Dit bestaat uit rente en aflossing van leningen € 1,7 mln, afrekeningen met de belastingdienst (€451.000), de eindafrekening van de RBL (€ 1,4mln) en de afrekening DVO RMN van € 458.000.

Cx 38 Mooi Rijnhuizen
Dit complex betreft een gebiedsexploitatie waarbij de gemeente Nieuwegein via de Crisis en Herstelwet een uitgebreider instrumentarium kan hanteren voor het verhalen van kosten. Op grond van de BBV wordt dit complex gezien als faciliterend grondbeleid en wordt daarom bij de overlopende passiva verantwoord.

De overlopende passiva bestaan uit vooruit ontvangen middelen van het Rijk en overige overheidslichamen, posten inzake het grondbedrijf en overige posten. Hieronder een specificatie.

Overlopende passiva

Boekwaarde 31-12-2018

Over-boeking in 2019

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Terugbet. bedragen

Boekwaarde 31-12-2019

Rijk

Gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid

1

1

Onderwijsachterstandenbeleid 2019 - 2022

1.489

1.015

474

Actieplan jeugdwerkloosheid

3

3

Subtotaal Rijk

4

0

1.489

1.015

0

478

Overige overheidslichamen

Inburgering oudkomerseducatie (WEBmiddelen)

40

145

185

0

Milieusubsidies en vergoedingen

67

67

ISV-algemeen

99

99

Natuurkwartier

16

10

15

12

Provinciaal fonds stedelijk bouwen en wonen

158

158

Popactiviteiten

6

6

LL werk aan Overeindseweg

15

15

Inrichtingsvisie Fort Jutphaas

21

21

Afvalfonds zwerfafval

153

112

41

Project Groen doet Goed

22

17

12

27

Middelen regionaal meldpunt coördinatie leerplicht

203

26

177

Sanering verkeerslawaai

12

12

Subsidie project COSIE

50

20

2

67

Zwanenburg

105

105

0

Fietsbanen structuurbaan

475

475

0

Fietsstr.overeindseweg/heemsteedeweg

425

425

Spuk

86

86

Subtotaal Overheidslichamen

1.866

0

277

932

0

1.211

Overlopende posten

179

179

0

Nog te betalen bedragen (in jaarr.2019 onder vlottende schulden)

9.307

2.884

6.423

Mooi Rijnhuizen faciliterend grondbeleid

1.612

938

2.551

Grondexploitatie Het Klooster

6.726

6.726

Subtotaal Overigen

11.099

6.726

938

3.063

0

15.700

Totaal overlopende posten

12.969

6.726

2.704

5.010

0

17.389

 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Onderstaand treft u de financiële verplichtingen aan voor zover die verplichtingen financiële consequenties hebben voor toekomstige jaren en deze verplichtingen niet zijn opgenomen in een balanspost (zie artikel 53 BBV). Conform de voorschriften van de Commissie BBV vermelden we onderstaand de verplichtingen voortkomend uit Europese aanbestedingsprocedures. Daarnaast is de naheffingsaanslag BTW en een grondtransactie vermeld.

Verplichting Europese aanbestedingen
Onderstaand de verplichtingen uit hoofde van de Europese aanbestedingen:

jaar

omschrijving

toelichting

verplichting per jaar

looptijd

2019

abri's

Levering en plaatsing van abri's

€ 450.000 in totaal

Tot Juni 2024

2019

Leerlingenvervoer en Jeugdwetvervoer

Regionale aanbesteding samen met Gemeenten Montfoort, IJsselstein, Nieuwegein en Lopik

± € 700.000 per jaar

Tot juli 2022

2019

Coördinatie en toezicht onderhoud sportparken  

Tot 31 maart 2023

2019

Onderhoud sportparken Nieuwegein

€ 550.000

tot 31 maart 2023

2019

Accountantsdiensten

€ 100.000

Tot juli 2022

2018

Datacenter Nieuwegein en Zeist

gezamenlijke aanbesteding met Zeist voor een twindatacenter, waarbij de gemeenten elkaars uitwijk en back-up zijn, alsmede een shared private cloud

>55.000

tot 2024

2018

software PGA ex gedetineerden

gezamenlijke aanbesteding van software ter vervanging van Coen2 en (nieuw) incl. PGA

> 55.000

tot 2022

2018

coordinatie en toezicht stadsparken

> 55.000

tot 2022

2018

projectmanager en inhoudelijk projectleider Atrium

project vanuit Vastgoed, interne verbouwing Atrium,  

€ 150.000

tot 2020

2018

cultuurtechnisch onderhoud van de sportparken

coordinatie van en toezicht op onderhoud van sportparken

> 55.000

tot 2022

2018

contractcatering Stadshuis en Gemeentwerf

Dit betreft de catering in het stadshuis en gemeentewerf.

€ 160.000

2021

2017

Aansprakelijkheidsverzekering  

 Dit betreft een Aansprakelijkheidsverzekering in combinatie met een werknemersschadeverzekering. 

€ 107.000

tot 2020

2017

Microsoft Licenties  

Betreft de Microsoft licenties.

€ 260.000

2020

2017

Raamovereenkomst Toezichthouders Openbaar Domein (2017)

Betreft de inhuur van toezichthoudersdiensten binnen het Openbaar Domein.

> 55.000

tot 2022

2017

Raamovereenkomsten inhuur sociaal domein (2017)

In 2017 is voor de inhuurbehoefte op diverse functies en beleidsvelden binnen het Sociaal Domein diverse raamovereenkomsten Europees aanbesteed. Het gaat hierbij om de aanbesteding van de raamovereenkomst Leerplicht en Trajectbegeleiding, WMO (ontwikkelend), Werk en Inkomen (ontwikkelend) en Jeugd en Onderwijs (ontwikkelend).  . De raamovereenkomsten dienen als flexibele schil.

> 55.000

tot 2022

2017

Raamovereenkomsten Inhuur Stadswinkel  

Voor de flexibele schil van de afdeling Stadswinkel zijn in 2017 voor drie (functie)percelen raamovereenkomsten Europees aanbesteed.

> 55.000

tot 2022

2017

Telecommunicatie  

Voor telecommunicatiediensten en onderhoud zijn er met 3 partijen contracten, te weten KPN en Tele2 voor vaste telefonie, en Vodafone voor mobiel bellen.  

130.000

2020

In het boekjaar 2019 is voor een contractverplichting van € 340.000 geconstateerd dat de Europese aanbestedingsregels niet zijn nageleefd. Dit bedrag betreft de totale opdrachtwaarde van de betreffende contracten (eind 2020 zijn deze contracten afgelopen).

Waarborgen en garanties

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen en garanties kan als volgt naar de aard van de geldlening worden gespecificeerd.

soort

aard / omschriving

oorspronkelijk bedrag

percentage borgstelling

Boekwaarde 31-12-2019

Boekwaarde 31-12-2018

Totaal achtervang woningbouw

3 stichtingen

236.142

100

203.669

209.048

Overige Nieuwegeinse instellingen

Diverse sport- instellingen

2.004

50-100

604

820

Totaal gegarandeerde leningen en borgstellingen

238.146

204.273

209.868

In totaal is € 272.517 uitbetaald aan gewaarborgde geldleningen( Stichting Golf Laaggraven).