Jaarverslag 2019

PASSIVA

Vlottende Passiva

Vlottende schulden < 1 jaar

Overige kasgeldleningen

Boekwaarde 31-12-2018

Mutaties

Boekwaarde 31-12-2019

(x € 1.000)

Overige kasgeldleningen

0

6.000

6.000

Kortlopende schulden

13.039

-1.333

11.706

Totaal

13.039

4.667

17.706

Eind december is er een kasgeldlening opgenomen van € 6 mln bij de BNG.
De kortlopende schulden hebben met name betrekking op crediteuren (€ 10,3 mln)en rekeningen courant inzake detacheringsnota's bij de WIL.