Jaarverslag 2019

PASSIVA

Vaste passiva

Vreemd vermogen

Boekwaarde 31-12-2018

Vermeer-
deringen

Aflossing

Boekwaarde 31-12-2019

(x € 1.000)

Banken

133.500

15.000

118.500

Overige

15.000

15.000

Pensioenfondsen

5.000

5.000

Totaal

153.500

0

15.000

138.500

Het saldo van de langlopende schulden met een looptijd langer dan 1 jaar bedraagt
 € 138.500.000,-.  De betaalde rente bedroeg circa € 4,6 miljoen.     

Vreemd vermogen

Boekwaarde 31-12-2018

Mutaties

Boekwaarde
31-12-2019

(x € 1.000)

Waarborgsommen

386

-104

282

Totaal

386

-104

282