Jaarverslag 2019

PASSIVA

Vaste passiva

Vreemd vermogen

Boekwaarde 31-12-2018

Mutaties

Boekwaarde 31-12-2019

(x € 1.000)

Voorziening grondbedrijf

0

18.850

18.850

Voorzieningen

13.087

751

13.838

Vaste schulden banken en overige

153.500

-15.000

138.500

Waarborgsommen

386

-104

282

Totaal

166.973

4.497

171.470

De voorziening grondbedrijf wordt toegelicht in paragraaf 4.4.1.2.1 vlottende activa, voorraden.

Voorzieningen (x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2018

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

Boekwaarde 31-12-2019

Voorziening VPB last

122

49

7

43

121

Voorziening wethouderspensioenen

4.619

1.396

223

5.792

Voorziening Naheffing BTW De Kom

1.303

1.303

0

Voor verplichtingen, verliezen en risico's (BBV art. 44 1a en 1b):

6.044

1.445

1.310

266

5.913

Voorziening groot onderhoud sportvelden

270

42

8

304

Voorziening groot onderhoud stadshuis

527

109

115

521

Voorziening groot onderhoud theater

398

101

103

396

Voorziening onderhoud civieltechnische werken

862

565

429

998

Voorziening onderhoud overige accommodaties

1.412

350

293

1.469

Voorziening onderhoud parkeergarages binnenstad

1.297

295

89

1.503

Voorziening onderhoud schoolgebouwen en buurtpleinen

5

276

95

186

Voorziening onderhoud sportaccommodaties

296

324

396

224

Voorziening onderhoud wegen

1.529

719

340

1.908

Ter egalisering van kosten (BBV art 44.1c):

6.596

2.781

0

1.868

7.509

Voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven (BBV art.44 1d):

0

0

0

0

0

Voorziening afvalstoffen

429

196

230

396

Voorziening rioolrechten

121

121

0

Voorziening Premie Reparatie WW

18

21

40

Voor middelen van derden waardoor de bestemming gebonden is (BBV art. 44.2):

447

338

0

351

436

Totaal

13.087

4.564

1.310

2.485

13.858

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's  (BBV art. 44 1a en 1b)

Voorziening VPB Reclame € 122.000
In 2019 is een bedrag van € 49.325 toegevoegd aan deze reserve. Voor het jaar 2017 is een aangifte ontvangen voor een bedrag van € 43.304, dat leidde tot een vrijval van € 2.893 van deze reserve. Ten aanzien van het VBP 2019 is een bedrag van € 4.298 vrijgevallen. Dit leidt tot een bedrag van €120.780 per 31 december 2019.

Voorziening wethouderspensioenen
Deze voorziening is ingesteld voor het beperken van de financiële risico’s van waardeoverdracht, ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen van de pensioenen voor gewezen wethouders. Jaarlijks wordt berekend wat de stand van de voorziening moet zijn. Aan deze voorziening ligt een actuariële berekening ten grondslag.
Ultimo 2019 zijn de vastgestelde parameters voor de actuariële berekening ontvangen. Deze parameters ( bijstelling van de rekenrente van 2% naar 0,5% en een andere sterftetabel) zijn de oorzaak voor een stijging van de benodigde voorziening.  
De aanwending van de voorziening was in 2019 € 222.526 (dit zijn de in 2019 werkelijk betaalde uitkeringen).  Er is een bedrag van € 1.396.094 gedoteerd aan de voorziening wethouderspensioen. Deze storting bestaat uit: a) de overdracht van een andere pensioenbeheerder( € 329.271) b) de inhoudingen van actieve deelnemers (€ 29.410)  c) de begrote storting ( € 320.500) en d) een extra dotatie in verband met de actualisatie voorziening (gewijzigde rekenrente en sterftetabel (€ 734.912).
De mutaties in deze voorziening vinden plaats vanuit het programma Bestuur en dienstverlening.

Voorziening naheffingsaanslag BTW 2012
In december 2019 is met de Belastingdienst overeenstemming bereikt over de afwikkeling van de naheffingsaanslag BTW 2012. Na verrekening van verschillende bedragen is door beide partijen een streep gezet onder deze zaak. Hiermee loopt de gemeente geen risico meer in dit dossier. De onderliggende voorziening is dan ook opgeheven en het resterende saldo vrijgevallen. Een nadere toelichting hierop is opgenomen bij de Nog te besteden middelen in het programma Algemene dekkingsmiddelen.

Voorzieningen ter egalisering van kosten (BBV art. 44 1c)

Diverse voorzieningen onderhoud
Aan de voorzieningen ter egalisatie van (onderhouds)lasten van kapitaalgoederen over meerdere begrotingsjaren ligt een (beheer)plan ten grondslag (MOP – meerjarenonderhoudsplan).
De financiële uitvoering hiervan vindt (deels) plaats in 2019. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven (BBV art.44 1d)
Deze zijn niet aanwezig.

Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is (BBV art. 44.2)

Voorziening afvalstoffenheffing
Deze voorziening is ingesteld ter voorkoming van jaarlijkse schommelingen in de tarieven afvalstoffenheffing. De mutaties in deze voorziening vinden plaats vanuit het programma Beheer Openbare Ruimte. In 2019 heeft per saldo een onttrekking plaatsgevonden van € 229.641 en  een dotatie € 196.200 conform  begroting. De toelichting is opgenomen in de paragraaf lokale heffingen.

Voorziening rioolheffing
Deze voorziening is ingesteld ter voorkoming van jaarlijkse schommelingen in de tarieven rioolheffing.
De mutaties in deze voorziening vinden plaats vanuit het programma Beheer Openbare Ruimte.
Zo heeft in 2019 een onttrekking plaatsgevonden van  € 120.600, daarnaast is er conform begroting € 120.600 gedoteerd. De toelichting is opgenomen in de paragraaf lokale heffingen.

Voorziening Premie reparatie WW
De opbouw en de maximale duur van de WW-uitkering zijn per 1 januari 2016 verkort door wijzigingen in de Wet werk en zekerheid. In de Cao Gemeenten 2016 –2017 is afgesproken om deze versoberingen van de WW te repareren. Deze reparatie krijgt vorm door het invoeren van een WW reparatie-uitkering.
Opgebouwd bedrag in 2019 is € 21.481.