Jaarverslag 2019

PASSIVA

Vaste passiva

Eigen vermogen

Boekwaarde 31-12-2018

Mutaties

Boekwaarde 31-12-2019

(x € 1.000)

Algemene reserve

43.209

-13.718

29.491

Bestemmingsreserve

65.726

-6.896

58.830

Saldo van rekening van baten en lasten

-10.682

5.539

-5.143

Totaal

98.253

-15.075

83.178

Boekwaarde

Vermeerderingen

Boekwaarde

resultaat-

toevoeging

onttrekking

01-01-2019

bestemming

ten laste van

ten gunste

31-12-2019

2018

de exploitatie

van de

of andere

exploitatie

reserves

WERKELIJK

WERKELIJK

WERKELIJK

A. Algemene reserve

Algemene reserve

8.575.997

-536.300

1.301.474

6.738.223

Reserve grondbedrijf

34.632.712

-10.164.844

1.715.238

22.752.630

Totaal rubriek A. Algemene reserve

43.208.708

-10.701.144

0

3.016.712

29.490.852

B.1. Bestemmingsreserves

Reserve actieplan geluid

1.378.145

-40.260

40.200

1.297.685

Reserve Betere Buurten

3.925.130

751.180

3.173.950

Reserve Cultuurvisie

72.132

2.400

74.532

Reserve dekking kapitaallasten

44.912.610

-995.000

3.637.740

40.279.870

Reserve isv-gelden

466.568

466.568

Reserve kunst en cultuur binnenstad

358.839

358.839

Reserve maatregelen luchtkwaliteit

110.555

30.000

80.555

Reserve nota kapitaalgoederen

2.064.284

1.624.800

89.500

3.599.584

Reserve Opvang verhoogde instroom statushouders

1.000.720

-267.055

302.400

431.265

Reserve parkeren

2.293.110

366.100

1.927.010

Reserve scholen en maatschappelijk vastgoed

1.604.140

1.604.140

Reserve sociaal domein

6.407.498

3.251.100

3.156.398

Reserve startersleningen

347.153

48.896

298.257

Reserve urgentieprogamma 1600 woningen

82.497

82.497

Reserve WABO

0

1.321.490

1.321.490

Reserve Woonwijs

702.500

25.000

677.500

Totaal rubriek B1 bestemmingsreserves

65.725.881

19.175

1.627.200

8.542.116

58.830.140

Totaal rubriek A. Algemene reserve

43.208.708

-10.701.144

3.016.712

29.490.852

Totaal rubriek B1 bestemmingsreserves

65.725.881

19.175

1.627.200

8.542.116

58.830.140

Totaal van rubrieken A + B

108.934.589

-10.681.969

1.627.200

11.558.828

88.320.992

 

Algemene reserve

De algemene reserve dient ter afdekking van het risico van onvoorziene financiële tegenvallers en nadelige begrotingssaldi. Om die reden dient zij volledig vrij besteedbaar te zijn (geen inkomensfunctie). Als onderdeel van de weerstandscapaciteit dient de algemene reserve vrij aanwendbaar te zijn voor het opvangen van jaarrekeningtekorten en het afdekken van risico's in algemene zin waarvoor geen bestemmingsreserves zijn gevormd.

Naast de resultaatsbestemming over het jaar 2018 is, zowel in de primitieve begroting als in de loop van het jaar, bijvoorbeeld via de Voor- en Najaarsnota, een aantal mutaties in de algemene reserve geraamd. Die mutaties hebben betrekking op bijstelling van het begrotingsresultaat. Alle geraamde en door de raad goedgekeurde wijzigingen zijn in de jaarrekening verwerkt.
Het saldo van de Algemene reserve is in 2019 van € 8.575.997 gedaald  naar € 6.738.223.
Onderstaand een overzicht van alle onttrekkingen uit en stortingen in de algemene reserve,
inclusief raadsbesluit.

Omschrijving
(bedragen x € 1)

Resultaat-
bestemming 2018
Storting

Resultaat-
bestemming 2018
Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Raads-besluit

Budgetoverheveling 2018-2019:

2019-180

Onderzoek tunnel Liesbosch

40.260

40.260

2019-180

Citymarketing

55.000

55.000

Poldermolen

55.000

55.000

2019-180

Het gezicht naar de Lek

60.000

60.000

2019-180

Energiebesparende maatregelen

10.000

10.000

2019-180

Armoedebeleid

25.000

25.000

2019-180

Ombuigingstaakstelling Sport

75.553

75.553

2019-180

Resultaatbestemming Jaarrekening 2018

139.887

2019-180

Resultaat najaarsnota 2018

997.000

2019-180

subtotaal resultaatbestemming

460.700

997.000

320.813

Afwaardering Stadshuis

707.661

2018-318

prim.begr.Najaarsnota 2018

216.000

2018-318

Nieuwbouw brandweerkazerne

57.000

2018-318

Totaal

460.700

997.000

1.301.474

Conform het raadsvoorstel is in 2019 een afwaardering van het Stadshuis in het kader van de plannen met het Atrium opgenomen van € 1.907.661. Deze post is voor € 1.200.000 ten laste van de reserve grondbedrijf gekomen. Het restant van € 707.661 is ten laste gekomen van de algemene reserve.

Reserve Grondbedrijf
De reserve grondbedrijf maakt het mogelijk om de risico's van het grondbeleid op te
vangen binnen deze reserve, zonder een beroep te doen op de overige middelen uit de
begroting. Om die reden dient zij volledig vrij besteedbaar te zijn (geen inkomensfunctie).
Het saldo van de reserve grondbedrijf is in 2019 van € 34.632.711 gedaald  naar € 22.752.630.

Omschrijving (bedragen x € 1)

Resultaat-
bestemming 2018
Storting

Resultaat-
bestemming 2018
Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Raadsbesluit

Resultaat najaarsnota 2018

7.220.790

2019-180

Grondexploitatie City

5.750.282

2019-180

te betalen vennootschapsbelasting 2017 en 2018 en egalisatie uren
algemene dienst

799.132

2019-180

Resultaat 2018

3.605.360

2019-180

Afwaardering Stadshuis

1.200.000

2018-318

Onttrekking VPB 2019

515.238

Totaal

3.605.360

13.770.204

1.715.238

Conform het raadsvoorstel is in 2019 een afwaardering van het Stadshuis in het kader van de plannen met het Atrium opgenomen van € 1.907.661. Deze post is voor € 1.200.000 ten laste van de reserve grondbedrijf gekomen. Het restant van € 707.661 is ten laste gekomen van de algemene reserve.

Bestemmingsreserves

Reserve Actieplan geluid
De reserve is ingesteld voor de uitvoering van het actieplan geluid, waaronder het plaatsen van geluidschermen. De reserve is ingesteld bij de vaststelling van de jaarrekening 2009.
In 2019 is een conform de resultaatbestemming jaarrekening 2018 € 40.260 en conform de voorjaarsnota bedrag van € 40.200 onttrokken aan deze reserve.

Reserve Betere buurten
De reserve is ingesteld om middelen beschikbaar te stellen voor het opknappen van de buitenruimten in diverse buurten in Nieuwegein. Dit wordt integraal en projectmatig aangepakt.
De reserve is ingesteld bij het opstellen van de begroting 2016.
In 2019 is een bedrag van € 751.180 onttrokken aan deze reserve inzake diverse uitgaven en  salarissen inzake betere buurten.

Reserve Cultuurvisie 2015-2020
Deze reserve is ingesteld op 24 september 2015 door het vaststellen van de visie op Cultuur en
Maatschappij 2015 – 2020. In 2019 is een bedrag van € 2.400 aan deze reserve toegevoegd inzake een terugontvangen subsidie.

Dekking kapitaallasten
Deze reserve is ingesteld met het doel de structurele lasten die voortvloeien uit investeringen
(kapitaallasten) te dekken voor de looptijd van de betreffende investering. Dit geldt voor een
aantal investeringen die vooraf zijn aangegeven. Met ingang van 2017 kunnen, conform de notitie
materiële vaste activa van de Commissie BBV alleen afschrijvingslasten worden onttrokken aan
deze reserve.

Omschrijving (bedragen x € 1)

Resultaat-
bestemming 2018
Storting

Resultaat-
bestemming 2018
Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Raadsbesluit

Resultaatbestemming Jaarrekening 2018

995.000

2019-180

Incidentele onttrekking rente-onttrekking

982.800

     2019-181

Afschrijvingen 2019

2.654.940

Totaal

995.000

3.637.740

De onttrekking aan de reserve dekking kapitaallasten is € 263.000 lager dan begroot. Dit is een gevolg van lagere afschrijvingslasten van de onderliggende investeringen. Dat is vooral het gevolg van het afboeken van een deel van de investering in de inrichting van het Stadshuis vanwege de nieuwe investeringen in het atrium. Voor de rekening als geheel is dit overigens neutraal, omdat de kapitaallasten van dit onderdeel op vastgoed lager zijn.

Reserve ISV gelden
De reserve Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) wordt ingezet voor projecten met een duurzaam maatschappelijk karakter.  In 2019 heeft er geen mutatie van deze reserve plaatsgevonden.

Reserve kunst en cultuur binnenstad
Deze reserve is ontstaan als gevolg van de Percentageverordening Beeldende Kunst welke sinds
2002 van kracht is. Deze verordening regelt dat bij vaststelling van ieder grondexploitatieproject
eenmalig een bedrag gereserveerd wordt ten behoeve van kunst in de openbare ruimte. In 2014 is besloten deze regeling niet meer toe te passen bij nieuwe projecten, wat tot gevolg heeft dat de reserve niet meer wordt aangevuld uit de grondexploitatie. In 2019 heeft er geen mutatie van deze reserve plaatsgevonden. Deze reserve is geoormerkt om invulling te geven aan Motie 120 "Kunst verrijkt de Binnenstad".

Reserve maatregelen luchtkwaliteit
Ter verbetering van de luchtkwaliteit binnen Nieuwegein, is er een actieplan luchtkwaliteit
opgesteld. Daarin staan maatregelen genoemd die de luchtkwaliteit moeten verbeteren.
De onttrekking uit de reserve maatregelen luchtkwaliteit in 2019 bedraagt € 30.000; dit bedrag is conform de primitieve begroting.

Reserve nota kapitaalgoederen
Kapitaalgoederen vormen de infrastructuur van de openbare ruimte (zoals wegen, groen, civiele bouwwerken (bijvoorbeeld: bruggen, tunnels), lichtmasten, verkeerslichten, maar ook het maatschappelijk vastgoed. Na aanleg vergt deze infrastructuur regelmatig onderhoud en dat kost geld. Het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen en het maatschappelijke vastgoed is belangrijk omdat het publieke ruimte betreft en dus directe invloed heeft op de aantrekkelijkheid en veiligheid van het woon-, leef- en werkklimaat in de stad. De kapitaalgoederen vertegenwoordigen een substantieel deel van het gemeentekapitaal. Goed beheer en onderhoud van deze kapitaalgoederen is dus essentieel. Zowel vanuit het oogpunt van de gebruikers als vanuit een financieel perspectief. Nieuwegein is doorgegroeid van een ontwikkelgemeente naar een beheergemeente.Ten aanzien van investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut geldt tot aan investeringsdatum 31 december 2016 dat eventuele bijdragen uit de reserves in mindering zijn gebracht op deze investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. In het BBV is bepaald, dat uitgaven voor investeringen na 1 januari 2017 met maatschappelijk nut worden geactiveerd. Voor de nota kapitaalgoederen die in 2018 is vastgesteld is op een aantal momenten geld opgenomen ter vorming van de reserve nota kapitaalgoederen.

Omschrijving (bedragen x € 1)

Resultaat-
bestemming 2018
Storting

Resultaat-
bestemming 2018
Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Raadsbesluit

Primitieve begroting 2019-2022

1.624.800

2019-180

kapitaallasten 2019

89.500

Totaal

1.624.800

89.500

Reserve Opvang verhoogde instroom statushouders
Bij de resultaatbestemming 2018 (raadsbesluit 2019-180) is een bedrag van € 267.055 onttrokken aan de Reserve Opvang verhoogde instroom statushouders.
In 2019 is een bedrag van € 149.800 (Luifelstede), € 30.500 (Inburgering) en €122.100 (Droomstatus) onttrokken; totaalbedrag € 569.455 (begroot €599.355)

Reserve parkeren
De reserve is ingesteld om de aanloopverliezen van de parkeerexploitatie af te dekken. Het jaarlijks resultaat van de parkeerexploitatie wordt verrekend deze bestemmingsreserve. In 2019 heeft een onttrekking plaatsgevonden van  €366.100 (conform de begroting 2019 een bedrag van € 143.900 en daarnaast een bedrag van € 222.200 conform de voorjaarsnota voor gestegen energiekosten en correctie op afschrijvingen)
Voorgesteld wordt het restant van het nadelig resultaat  op de parkeerexploitatie  2019 van afgerond €530.000 (zoals is toegelicht in de paragraaf parkeren) te onttrekken uit de reserve parkeren via de resultaatbestemming.

Reserve Scholen en maatschappelijk vastgoed
Bij de jaarrekening 2014 is besloten de voorziening IHPO (Integraal Huisvestingsprogramma
Onderwijs) om te zetten in een bestemmingsreserve Scholen en maatschappelijk vastgoed omdat
het onderhoud van de buitenkant van de scholen niet langer een gemeentelijke taak is. In 2019 zijn er geen mutaties in deze reserve.

Reserve sociaal domein
Door de transities in het Sociaal Domein bestaan grote onzekerheden. Er is in de risicoparagraaf weliswaar rekening gehouden met deze risico’s, maar gelet op de onzekerheden is besloten om bij de jaarrekening 2014 deze reserve in te stellen. Het doel van deze reserve is om de financiële afwijkingen binnen programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming (binnen het hek) ten gunste of ten laste van deze reserve te brengen. In 2019 is conform de primitieve begroting € 3.251.000 onttrokken aan de reserve sociaal domein. Na de verwerking van de onttrekking van €3.251.000 is er een nadelig saldo in de exploitatie 2019 van €1.695.000. Voorgesteld wordt dit restant van € 1.695.000 te onttrekken uit de reserve sociaal domein via de resultaatbestemming.

Reserve Startersleningen
Sinds 2009 wordt door de gemeente Nieuwegein (met enkele onderbrekingen) de starterslening
aangeboden aan de inwoners van Nieuwegein in de leeftijd van 18 tot 30 jaar. Met deze
startersleningen maken we wonen in Nieuwegein mogelijk voor starters die in Nieuwegein willen
blijven wonen. De onttrekking in 2019 is € 48.896.

Reserve programma uitvoering Woonwijs
In 2016 is besloten om vanuit de ontvangen ISV-gelden en vanuit de reserve Urgentieprogramma
1600 woningen in totaal € 800.000,- toe te voegen aan de Reserve Woonwijs. In 2019 is € 25.000  conform de voorjaarsnota onttrokken inzake de invulling van het gebouw Luifelstede.

Reserve urgentieprogramma 1.600 woningen
Het restant van deze indertijd ingestelde reserve voor het oude urgentieprogramma 1.600 woningen (2006) is bij de actualisatie van het woningbouwprogramma ter ondersteuning daarvan in stand gehouden.in 2019 heeft er geen wijziging plaatsgevonden op deze reserve.

Reserve Wabo
Bij de resultaatbestemming 2018 (raadsbesluit 2019-180) is een bedrag van €1.321.490 toegevoegd aan de reserve Wabo. In 2019 zijn de ontvangen leges hoger dan geraamd en ook hoger dan gemiddelde opbrengst over meerdere jaren. Conform de verwerkingsmethode bij de jaarrekening 2018 wordt het saldo ( meeropbrengsten -/- meerkosten) van de Wabo € 358.000 bij de resultaatbestemming 2019 voorgesteld te storten in de reserve Wabo.