Jaarverslag 2019

Leefomgeving en veiligheid

Wat hebben we bereikt?

In 2019 is er duidelijkheid gekomen over de wijze waarop in de toekomst afval wordt ingezameld en verwerkt. De ondergrondse glas- en papiercontainers worden vernieuwd.

Er is gestart met het uitvoeren van het in 2018 vastgestelde Gemeentelijk rioleringsplan 2019 t/m 2023. Zo zijn bijvoorbeeld (de eerste) acties ondernomen om wateroverlast te voorkomen en om de doorstroming van het (stam)riool te verbeteren, en zijn klimaatadaptieve maatregelen toegepast.

Nieuwegein is ook weer een stukje groener geworden door kruiden/bollenmengsels te gebruiken op de A.C. Verhoefweg ter hoogte van de entree naar Blokhoeve. Daarnaast zijn op drie locaties bospercelen omgevormd en hebben we het eerste ‘Tiny Forest’ bij basisschool De Toonladder in Galecop aangelegd. De ‘Speelvisie Nieuwegein 2019-2029’ is vastgesteld en gelijk toegepast in projecten als Betere Buurten (de Schansen) en Rijnhuizen. Een extra inspanning in 2019 was het bestrijden van de eikenprocessierups. Die was rijkelijker aanwezig dan het voorgaande jaar.

We hebben de stad iets beter bereikbaar gemaakt door een upgrade van de infrastructuur bij bedrijventerrein Laagraven/De Liesbosch en een aanpassing van de ov-dienstregeling. We blijven inzetten op het verder vergroten van de mogelijkheden om op een prettige manier de fiets te gebruiken als vervoersmiddel.

In 2019 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven in Nieuwegein met 1% gestegen ten opzichte van 2018. In de regio was de stijging 3%. Opvallende dalers in Nieuwegein zijn: woninginbraken (van 223 naar 159, -29%), autokraak (van 651 naar 543, -17%). Dit is gunstiger dan de regionale ontwikkeling waarbij de woninginbraken daalden met 16% en autokraak daalde met 4%.

De startnotitie Integraal veiligheidsplan 2020-2024 is vastgesteld. De wijkboa's zijn gestart. Zij vormen een nauw team met de wijkcoördinator en de wijkagent om snel in te spelen op actuele zaken. We zijn gestart met de voorbereiding van de aanpak problematische familienetwerken. De problematiek is verkend en met ondersteuning van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) wordt een passende werkwijze opgesteld samen met stakeholders.

'Anders doen op het Nypelsplantsoen' gaat met veel energie voort. Inmiddels is met bijna de helft van de bewoners gesproken in de leefbaarheidsgesprekken. Er is onder meer samen met bewoners ingezet op het kijken naar de problemen met betrekking tot afval, op en rond de containers maar ook daar buiten.  Daarnaast heeft er ook een roadshow langs betrokken organisaties zoals politie, woningcorporatie en MOVactor plaats gevonden gericht op informeren en enthousiasmeren.

Ten aanzien van de jeugdaanpak zijn we overlastsignalen actiever gaan delen met de betrokken partners (politie, handhaving en jongerenwerk). Inwoners kunnen die signalen nu ook eenvoudig melden via de website van de gemeente. Voor de aanpak van specifieke jongeren is het contact met scholen geïntensiveerd met als doel met om bij mogelijke problemen eerder in contact te komen en elkaar snel te vinden.

Voor ondermijningscasuistiek is de interne en externe meldingsstructuur verbeterd, zodat casussen sneller opgepakt kunnen worden. De districtelijke focus was in 2019 risicolocaties en dit wordt ook dit jaar verder voortgezet.