Jaarverslag 2019

ACTIVA

Vaste Activa

 
Hieronder wordt ingegaan op balansposten vaste activa. Dit heeft betrekking op de  immateriële activa, de materiële activa en de financiële activa.

Immateriële activa

Immateriële vaste activa

Boekwaarde 31-12-2018

Inv.

Desinv.

Afschr.

Bijdr. van derden

Afw.

Boekwaarde 31-12-2019

(x € 1.000)

Kosten onderzoek en ontwikkeling

150

150

0

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

200

7

193

Totaal

349

0

0

157

0

0

193

 

Kosten van onderzoek en ontwikkeling (voor een bepaald actief)
De boekwaarde van de planontwikkelingen van de Lekboulevard is in deze post opgenomen.
Deze post is in 5 jaar afgeschreven.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden
De post betreft de investering van de bouwkosten van de kleedaccommodaties van de
korfbalvereniging op sportpark Zandveld. Deze post wordt in 40 jaar afgeschreven,
dit is afwijkend ten opzichte van de staat van afschrijvingstermijn (immateriële
activa schrijven we in 5 jaar af) maar gezien de looptijd van de investering is dit acceptabel.

De gemeente Nieuwegein heeft geen zaken geactiveerd inzake kosten verbonden aan het
sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio.