Jaarverslag 2019

ACTIVA

Vaste Activa

Investeringen met economisch nut

Boekwaarde 31-12-2018

 Investeringen Aanschafw.

Des-
investeringen Aansch.w.

Des-investeringen Cum.Afschr.

Afschrijvingen

Bijdragen van
derden

Boekwaarde 31-12-2019

Gronden en terreinen

30.761

17

30.744

Strategische gronden

3.216

3.216

Bedrijfsgebouwen

143.992

236

6.269

32

137.926

Grond- weg- en waterbouwkundige werken

167

15

152

Vervoermiddelen

999

280

211

1.068

Machines, apparaten en installaties

26.755

2.296

2.379

5

26.667

Overige

6.913

888

685

12

7.103

Totaal Investeringen met economisch nut

212.802

3.700

0

9.577

50

206.876

Investeringen met een econ. nut, waarvoor ter bestrijding vd kosten een heffing kan worden geheven

Boekwaarde 31-12-2018

 Investeringen Aanschafw.

Des-
investeringen Aansch.w.

Des-investeringen Cum.Afschr.

Afschrijvingen

Bijdragen van
derden

Boekwaarde 31-12-2019

Grond-, weg- en waterbouwk.werken ec.nut met tarief

19.783

3.953

548

179

23.009

Totaal Investeringen met een econ. nut, waarvoor ter bestrijding vd kosten een heffing kan worden geheven

19.783

3.953

0

548

179

23.009

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Boekwaarde 31-12-2018

 Investeringen Aanschafw.

Des-
investeringen Aansch.w.

Des-investeringen Cum.Afschr.

Afschrijvingen

Bijdragen van
derden

Boekwaarde 31-12-2019

Grond- weg- en waterbouwkundige werken

3.102

4.696

40

671

7.087

Totaal Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

3.102

4.696

0

40

671

7.087

Totaal

235.687

12.349

0

10.165

900

236.971

Investeringen met een economisch nut

Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en /of bijdragen aan het genereren van middelen.

De investeringen van de verschillende activasoorten met een economisch nut worden hieronder gespecificeerd:

Gronden en terreinen
Er is in 2019 niet geïnvesteerd in gronden. Op grond en terreinen wordt niet afgeschreven, behalve op de terreininrichting van de roeilocatie. Deze wordt in 20 jaar afgeschreven.

Strategische gronden
In de waardering van de strategische gronden is reeds rekening gehouden met marktwaarde in
huidige bestemming, oftewel agrarische waarde.
De niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn opgenomen onder de materiële vaste activa (strategische gronden). Deze zijn alleen dusdanig gerubriceerd als er een reëel en stellig voornemen bestaat dat deze in de toekomst zullen worden bebouwd. Deze verwachting is gebaseerd op het betreffende raadbesluit. In dit besluit is inhoud gegeven aan ambitie en planperiode.

Bedrijfsgebouwen
In 2019 is er voor € 236.000 geïnvesteerd in bedrijfsgebouwen.
Hieronder de specificatie van de investeringen t.a.v. bedrijfsgebouwen.

Er is in 2019 onder andere een bijdrage ontvangen inzake het Casco Theater binnenstad van € 32.000.Dit betreft het restant van 10% van de subsidie die ontvangen is van de Provincie Utrecht voor het project Nieuwbouw Theater de Kom.

Op bedrijfsgebouwen is een bedrag van € 6,3 mln afgeschreven. Hiervan had € 1,9 mln betrekking op de afwaardering van het stadshuis in verband met het Atrium project.

Bedrijfsgebouwen

Bedrag

(x € 1.000)

(*) MFA Doorslag Groenling Gebouw

47

(*) Nieuwbouw brandweerkazerne Zuid

69

Nieuwbouw gemeentewerf

31

Overige

17

Vervanging MEC gebouw

71

Totaal

236

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
In 2019 zijn er geen nieuwe investeringen gedaan bij grond-, weg- en waterbouwkundige werken.

Vervoermiddelen
In 2019 zijn 6 vervoermiddelen aangeschaft voor een totaal bedrag van € 280.000.

Machines, apparaten en installaties
In 2019 is er voor een bedrag van € 2.296.000 geïnvesteerd in machines, apparaten en installaties. Een specificatie volgt hieronder:
Daarnaast is een kleine bijdrage inzake de SPUK regeling opgenomen van €5.000.

Machines, apparaten en installaties

Bedrag

(x € 1.000)

(*) ICT Datacenter

1.179

Investering armaturen masten 2014-2024

380

Kentekenherkenning PMS Stadshuis MIP 2019

67

Kentekenherkenning PMS Theater MIP 2019

47

Op afstand bedienbare bruggen (15 jr.) MIP 2019

102

Overige

71

Ticketautomaten / pinmodule MIP 2019

160

V2 - Veegmachine MIP 2019

138

Verduurzaming Vastgoed

46

Vervangen douchesyst. kleedaccom. GalecopMIP 2019

35

VRI 505 MIP 2019

72

Totaal

2.296

Overige materiële vaste activa
Onder overige materiële vaste activa worden de hardware en software van automatisering geboekt, inventaris en meubilair, maar ook de sportvelden, kunstgrasvelden, sportvloeren en bebording en beschoeiingen. De specificatie van de investeringen inzake overige materiële vaste activa wordt hieronder weergegeven.

Een bijdrage inzake de SPUK regeling 2019 van € 12.000 is ingeboekt onder 2 overige vaste activa.

Overige

Bedrag

(x € 1.000)

Aanpassing Atrium Inrichting

367

Abri's MIP 2019

146

ICT workspac (Thincl,laptops,smartph e.d) MIP2019

181

Overige

121

Vervanging sportvloer De WaterlelieMIP 2019

73

Totaal

888

Investeringen economisch nut met tarief

Investeringen met economisch nut met tarief betreft investeringen waarvan de kapitaallasten in de tarieven kunnen worden verwerkt, zoals bijvoorbeeld de investeringen in riolering.
Er is totaal een bijdrage van € 179.000 ontvangen van derden. Dit betreft de investering inzake de buurtvernieuwing Sluyterslaan en Rijtuigenbuurt.
De belangrijkste investeringen met een economisch nut in 2019 worden hieronder gespecificeerd:

Grond-, weg- en waterbouwk.werken ec.nut met tarief

Bedrag

(x € 1.000)

(*) Betere buurten (Rijtuigenbuurt)

1.348

(*) Buurtvernieuwing Merwesteijn (Betere buurten)

207

Beschoeiing MIP 2019

148

Buurtvernieuwing Sluyterslaan (Betere buurten)

545

Diverse rioolvervangingen (20 jaar) MIP 2019

199

Diverse rioolvervangingen (50 jaar) MIP 2019

629

Herinrichting van Heukelumstraat

253

Investeringen hemelwaterafvoer (50 jaar) MIP 2019

256

Onderhoud betondekken Gr.Anselmdek

125

Overige

130

Schansen Noord (Betere Buurten)

84

Vervanging Rior MIP 2015

30

Totaal

3.953

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

Investeringen met een maatschappelijk nut zijn investeringen in de openbare ruimte die niet
verhandelbaar zijn, maar wel van groot belang zijn voor de gemeente. Materiële vaste activa met
een meerjarig maatschappelijk nut zijn onder andere investeringen in (inrichting) wegen,
waterwerken, openbare verlichting, civiele kunstwerken, openbare speelplaatsen, openbaar groen
en kunstwerken.

Het BBV schrijft vanaf 2017 voor dat de kosten van investeringen met een maatschappelijk nut
moeten worden geactiveerd, de jaren daarvoor werden de lasten van investeringen ineens ten laste
van een reserve of voorziening genomen. Nieuwegein heeft vóór 2017 geen activa met maatschappelijk nut geactiveerd.

Voor de aanleg van de Zwanenburgstraat is een bijdrage ontvangen van € 105.000. Er is ook een bedrage (€ 91.000) ontvangen voor aanpassingen van de Wattbaan en € 475.000 inzake de aanleg van fietspaden. De belangrijkste investeringen met een maatschappelijk nut in 2019 worden hieronder gespecificeerd:

Grond- weg- en waterbouwkundige werken

Bedrag

(x € 1.000)

(*) Elementenverharding 2018

170

(*) Oranjebrug

1.036

(*)Restauratie Inundatiebrug Overeindseweg (m.nut)

34

Aanleg vrijliggende fietspaden Structuurbaan

668

Civieltechnische bouwwerken (bruggen) MIP 2019

430

Elementenverharding (30% maatregel) MIP2019

125

Levensduurverlengende maatreg. elementen MIP2019

454

Overige

56

Separate kredietaanvragen wegen MIP 2019

414

Speelvoorzieningen MIP 2019

400

Vervanging groen MIP 2019

624

Wattbaan wegen

118

Zwanenburgstraat MIP 2019

168

Totaal

4.696