Jaarverslag 2019

ACTIVA

Vaste Activa

Financiële vaste activa

Boekwaarde
31-12-2018

In
vesteringen

Des-
investeringen

Aflossing

Waarderings-corr.via voorz.

Boekwaarde
31-12-2019

(x € 1.000)

Kapitaalverstrekkingen

Deelnemingen

10.640

71

10.711

Overige verbonden partijen

267

267

Leningen

Deelnemingen

168

56

113

Overige

Bijstandsvorderingen lang

1.058

6

1.064

Overige langlopende leningen

249

1

22

228

Startersleningen

3.073

2.017

705

4.385

Totaal

15.455

2.024

0

782

71

16.767

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
De gemeente is 100% aandeelhouder van 'Verbindion' (voorheen NV Sportinrichtingen). De deelneming wordt gewaardeerd op historische kostprijs of lagere marktwaarde en de lagere marktwaarde wordt tot uitdrukking gebracht middels een voorziening. Bij (gedeeltelijk) waardeherstel wordt de voorziening weer verlaagd, waardoor de waarde van de deelneming stijgt tot maximaal de historische kostprijs. Deze wijze van waarderen wordt al jaren consistent toegepast. In 2019 is het positieve jaarresultaat van  €70.500 van 'Verbindion' verwerkt als
afname van de voorziening, dit leidt tot een waardestijging van de deelneming en een bate op het programma Vrije tijd.

Per 31 december 2019 is de waarde van de deelneming in Verbindion als volgt samengesteld:
Deelneming Verbindion (= gestort aandelenkap.)   € 11.282.263
Af: voorziening                  €      571.599 -/-
Waarde deelneming per 31/12/2019         € 10.710.664

Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen
Ultimo 2018 had de Gemeente Nieuwegein voor totaal € 267.000 aan aandelenkapitaal uitstaan; een bedrag van € 201.000 bij de BNG, € 63.000 bij Vitens en € 3.000 bij Dataland. Hierin is in 2019 geen verandering opgetreden.

Leningen
In 2019 heeft Vitens € 55.500 afgelost waardoor het restant van de uitgezette lening aan Vitens
ultimo 2019 € 113.000 bedraagt.

 
Overige langlopende leningen
Overeenkomstig de voorschriften worden langlopende bijstandsvorderingen onder de financiële
activa verantwoord. Onder bijstandsvorderingen lang vallen vorderingen inzake leningen en
krediethypotheken. Per ultimo 2019 bedraagt het totaal van de bijstandsvorderingen € 1,7 mln

De voorziening dubieuze algemene debiteuren is opgenomen bij de vorderingen. De voorziening
dubieuze debiteuren bijstandsvorderingen lang bedraagt per ultimo 2019 € 636.000.

Overige langlopende leningen
De gemeente Nieuwegein heeft een aantal overige langlopende leningen verstrekt aan
de Hospice, de Museumwerf (aflossing € 6.000), en Movactor (aflossing € 16.000)
Het totaalbedrag van de overige leningen bedraagt per ultimo 2019 € 228.000.

Bij de SVN zijn een aantal leningen vanuit de gemeente Nieuwegein ondergebracht. Dit betreft de startersleningen, de blijversleningen, de duurzaamheidslening en de verzilverlening.

Op de balans staat een totaal van bedrag van € 2,9 mln aan nog uitstaande verstrekte leningen. Daarnaast staat er voor €1,4 mln in rekening courant uit bij de SVN.