Jaarverslag 2019

ACTIVA

Vlottende Activa

 

  Vlottende activa

Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

  • gronden en terreinen
  • onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
  • gereed product en handelsgoederen
  • vooruitbetalingen

De voorraden grond maken deel uit van de vlottende activa.
Hierna volgt een overzicht van het onderhanden werk, de bouwgronden in exploitatie:
In 2019 is een onderscheid gemaakt t.a.v. bouwgronden in exploitatie. Vanwege het feit dat conform de nieuwe BBV richtlijnen geen negatieve boekwaarden verantwoord mogen worden onder de post voorraden aan de activa-zijde van de balans. Hierbij is de volgende indeling gemaakt. De bouwgronden in exploitatie zijn verantwoord onder:

  • voorraden (dit betreft de neutraal en winstgevende complexen voor zover de boekwaarde positief is (Deventerschans, Rijnhuizen-Noord)
  • voorziening grondbedrijf (dit betreft het restant van de voorziening van de verlieslatende complexen nadat de boekwaarde van deze complexen op nul is gezet)
  • overlopende passiva (dit betreft de negatieve boekwaarde van Het Klooster)

Bouwgronden in exploitatie

Boekwaarde 31-12-2018

kosten

opbrengsten

mutatie voor-ziening

winstname

Totaal mutaties

Boekwaarde 31-12-2019

Verantwoord onder:

Voorraden

Voorziening grond-bedrijf

Over-lopende passiva

Nagenoeg voltooide complexen

125

68

223

30

-125

0

Subtotaal Nagenoeg voltooide complexen

125

68

223

0

30

-125

0

0

0

0

Het Klooster

5.189

2.390

27.175

12.870

-11.915

-6.726

-6.726

Subtotaal Het Klooster

5.189

2.390

27.175

0

12.870

-11.915

-6.726

0

0

-6.726

Lekboulevard

3.566

331

331

3.897

3.897

Lekboulevard voorziening

-4.500

100

100

-4.400

-3.897

-503

Subtotaal lekboulevard

-934

331

0

100

0

431

-503

0

-503

0

Deventerschans

840

23

23

863

863

Deventerschans voorziening

-200

200

200

0

Subtotaal deventerschans

640

23

0

200

0

223

863

863

0

0

Blokhoeve

1.802

704

636

68

1.870

1.870

Blokhoeve voorziening

-2.834

-476

-476

-3.310

-1.870

-1.440

Subttotaal blokhoeve

-1.032

704

636

-476

0

-408

-1.440

0

-1.440

0

City

5.612

1.838

1.050

788

6.400

6.400

City voorziening

-6.650

-16.620

-16.620

-23.270

-6.400

-16.870

Subtotaal City

-1.038

1.838

1.050

-16.620

0

-15.832

-16.870

0

-16.870

0

Rijnhuizen-Noord

773

16

16

789

789

Subtotaal Rijnhuiszen-Noord

773

16

0

0

0

16

789

789

0

0

Wiersdijk

93

3

-117

120

213

213

Wiersdijk voorziening

-250

-250

-250

-213

-37

Subtotaal Wiersdijk

93

3

-117

-250

0

-130

-37

0

-37

0

Totaal Onderhanden werk

3.816

5.373

28.967

-17.046

12.900

-27.740

-23.924

1.652

-18.850

-6.726

Voorraden

(x € 1.000)

Nog te maken kosten

Nog te kopen

Verw.
opbrengst

Voorcal.res.

Voorziening

Gronden e.d. nog in rubriek 7

Nagenoeg voltooide complexen

Subtotaal Diverse complexen

Het Klooster

-26.072

-1.000

48.631

-28.284

Subtotaal Het Klooster

-26.072

-1.000

48.631

-28.284

Lekboulevard

-2.851

2.348

4.400

Lekboulevard Voorziening

-4.400

Subtotaal Lekboulevard

-2.851

2.348

4.400

-4.400

Deventerschans

-418

1.280

Deventerschans Voorziening

Subtotaal Deventerschans

-418

1.280

Blokhoeve

-7.729

6.289

3.310

Blokhoeve Voorziening

-3.310

Subtotaal Blokhoeve

-7.729

6.289

3.310

-3.310

City

-61.912

45.041

23.271

City Voorziening

-23.271

Subtotaal Binnenstad

-61.912

45.041

23.271

-23.271

Rijnhuizen-Noord

-7.611

9.500

-1.100

Subtotaal Rijnhuizen-Noord

-7.611

9.500

-1.100

Wiersdijk

-933

897

250

Wiersdijk voorziening

-250

Subtotaal Wiersdijk

-933

897

250

-250

Totaal

-107.526

-1.000

113.986

1.846

-31.231

Waardering
De waardering van de in exploitatie genomen gronden is gebaseerd op de inzichten van januari
2020 en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters en risico’s. Uiteraard
betreft dit een inschatting die omgeven is door onzekerheden, die periodiek, maar minimaal
jaarlijks, wordt herzien en waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief
kan uitvallen. Het college is van mening dat op basis van de huidige informatie en inzichten de
beste schatting is gemaakt voor de waardering van de in exploitatie genomen gronden.

Het college hanteert de volgende algemene uitgangspunten ten aanzien van haar schattingen:
— rentepercentage bedraagt 2,08 %
— kostenindexatie bedraagt 2,0 %
— opbrengstenindexatie bedraagt 1,0 %
— de geplande afzet is gebaseerd op inschattingen van het Grondbedrijf en ervaringscijfers
uit het verleden.

Ten aanzien van de geraamde nog te maken kosten heeft het college de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
— kostenramingen opgesteld door het Openbaar Domein;

Ten aanzien van de geraamde nog te realiseren opbrengsten heeft het college de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
— Second opinion op de grondopbrengsten januari 2020 voor alle complexen behalve City, uitgevoerd door BBN. Voor City zijn de grondopbrengsten in 2019 geraamd door Gloudemans en vervolgens geïndexeerd;

De risico’s zijn nader toegelicht in de paragraaf Grondbeleid en de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in het jaarverslag. De grootste risico’s ten aanzien van de huidige schattingen en de mogelijke uitkomst daarvan zijn gelegen in de complexen Het Klooster en de Binnenstad.

De commissie BBV heeft bepaald dat winstneming voortaan moet gebeuren volgens de Percentage Of Completion methode (POC). Dit betekent dat voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst genomen moet worden. Dit is bij deze jaarrekening van toepassing op de complexen: Het Klooster en Nagenoeg voltooide complexen. Zie de paragraaf Grondbeleid voor een toelichting.