Jaarverslag 2019

ACTIVA

Vlottende Activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1jr

Boekwaarde 31-12-2018

Mutaties

Boekwaarde 31-12-2019

(x € 1.000)

Vorderingen op openbare lichamen

14.696

-5.400

9.296

Rekening courant/vorderingen met het rijk

10.467

1.971

12.438

Rekening courant verhoudingen met overige niet-financiële instellingen

1.015

-862

154

Vorderingen overig

6.536

-1.323

5.213

Totaal

32.715

-5.614

27.102

Vorderingen op openbare lichamen

De vorderingen op openbare lichamen bevatten o.a. de vorderingen op de Belastingdienst voor de
BTW en het BTW-compensatiefonds voor een bedrag van € 9 mln.

Rekening courant met het rijk/Vorderingen op het rijk

Tijdelijk overtollige middelen zijn bij het Rijk uitgezet. Ultimo 2019 bedraagt dit bedrag
€ 12.438.437. In principe dienen alle overtollige middelen boven het drempelbedrag voor de gemeente Nieuwegein (voor 2019 € 1.449.000) uitgezet te worden bij het Rijk.
Het drempelbedrag is bedoeld om het dagelijks kasbeheer te vereenvoudigen; niet elke laatste
euro hoeft in de schatkist te worden aangehouden. In 2019 hebben geen overschrijdingen
plaatsgevonden van het drempelbedrag. Hiermee is voldaan aan de limiet voor het
schatkistbankieren.

 

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

Verslagjaar 2019

(1)

Drempelbedrag

                  1.449

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

                  1.010

              1.005

            1.229

                 1.330

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

                    439

                 444

               220

                 119

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

                         -  

                     -  

                   -  

                     -  

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

193.215

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

         193.215

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

                  -  

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000

Drempelbedrag

             1.449

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

             90.883

         91.485

         113.057

            122.383

(5b)

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

                  1.010

              1.005

            1.229

                 1.330

Rekening courant verhoudingen met overige niet financiële instellingen
Ultimo 2019 heeft de gemeente Nieuwegein een rekening courant met de WSW van €142.000

Overige vorderingen (incl. debiteuren)
De overige vorderingen bestaan uit vorderingen op debiteuren (€ 3,5 mln.), belastingdebiteuren
(€ 2 mln), bijstandsdebiteuren kortlopende (€ 2,7 mln). Binnen de voorziening dubieuze debiteuren is per categorie debiteuren een reservering voorzien voor het gedeelte van de vordering waarvoor de kans groot is dat deze niet ontvangen gaan worden. De totale omvang van de voorziening bedraagt bijna € 3 mln.