Jaarverslag 2019

ACTIVA

Vlottende Activa

Liquide middelen

Boekwaarde 31-12-2018

Mutaties

Boekwaarde 31-12-2019

(x € 1.000)

Kassaldi

4

-1

3

Banksaldi

1.409

-1.171

237

Totaal

1.412

-1.173

240

De banksaldi bestaat uit de positieve banksaldi van de Rabobank en de BNG.