Jaarverslag 2019

ACTIVA

Vlottende Activa

Overlopende activa

Boekwaarde 31-12-2018

Mutaties

Boekwaarde 31-12-2019

(x € 1.000)

Overlopende activa

1.324

5.019

6.343

Nog te ontv.bedr. Overheid

224

0

224

Nog te ontv. bedr. Rijk

252

0

252

Totaal

1.800

5.019

6.819

Het totaal van de overlopende activa bestaat uit onder andere uit de vooruitbetaalde bedragen.
In de jaarrekening 2019 zijn de nog te ontvangen posten opgenomen bij de overlopende activa.
Dit is een wijziging ten aanzien van balansindeling. In de jaarrekening 2018 werden de nog te ontvangen bedragen verantwoord onder de uitzettingen < 1 jaar. Het saldo van de nog te ontvangen  bedragen per ultimo € 6,3 mln. Dit heeft met name betrekking op de boete en rente inzake de naheffingsaanslag BTW inzake de kom van 4,6 mln.

Daarnaast is er een bedrag van € 251.580 (inzake het rijk) en € 224.234 (inzake de provincie) opgenomen inzake een specifiek te ontvangen subsidie inzake het project AC Verhoef en Structuurbaan.