Jaarverslag 2019

Leefomgeving en veiligheid

Wat hebben we daarvoor gedaan? Thema Veiligheid

Thema Veiligheid Doel 1: Sociale Veiligheid en criminaliteit

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In het Integraal Veiligheidsplan 2017-2020 zijn ambities benoemd op het gebied van sociale veiligheid en criminaliteit. In deze programmabegroting is er extra budget vrijgemaakt voor het vergroten van de capaciteit bij Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Hierdoor zijn er hogere ambities en meer acties mogelijk. Middels het uitvoeringsplan wordt jaarlijks geprioriteerd in de realisatie van die ambities, waarin met name de volgende actiepunten worden benoemd:

1

delicten met een grote impact op het slachtoffer, zoals woninginbraak en autokraak, dringen we verder terug door een mix aan maatregelen: zowel preventief als repressief én met een vernieuwde aanpak tijdens het donkere dagen offensief;  

De cijfers van de delicten autokraak en woninginbraak laten forse dalingen zien met respectievelijk -17 % en -29 %.
Om bewoners alert te maken zijn buurtberichten verstuurd bij hotspot locaties.

2

er wordt verdere uitvoering gegeven aan de aanpak van ondermijning op basis van prioritering met de veiligheidspartners. Ook op regionaal niveau vindt hier afstemming over plaats;

Het districtelijk team ondermijning is van start gegaan. In Nieuwegein is diverse casuïstiek opgepakt.

3

verdere uitvoering Aanpak Nypelsplantsoen (Anders doen op het Nypelsplantsoen) in hechte samenwerking met o.a. Mitros, politie, MOvactor,Geynwijs, waaronder aanpak problematische jeugdgroep;

Dit is gerealiseerd. Het betreft hier een doorlopende aanpak.

4

voor criminele veelplegers passen we de Top-X aanpak toe;

Herijking van de Top-X lijst heeft twee keer plaats gevonden in 2019.

5

intensieve aanpak autokraak in samenwerking met politie, bedrijven en ROC;

In het najaar zijn studenten betrokken bij een gerichte actie. Er zijn meerdere communicatiemomenten geweest in de Molenkruier.

6

veiligheid doen we met elkaar: stimuleren van de meldingsbereidheid en betrokkenheid onder bewoners, bewonersinitiatieven met betrekking tot het verbeteren van de veiligheid worden ondersteund en gestimuleerd;

Er is een voorlichtingsavond over whatsappgroepen georganiseerd. Nieuwe initiatiefnemers zijn begeleid. Er zijn maatwerkoplossingen gemaakt met bewoners voor vuurwerkoverlast.

7

zichtbaarheid op het gebied van veiligheid wordt vergroot, onder andere door een regelmatige inzet van de buurttenten en andere initiatieven, aanwezigheid van de wijk boa en wijkcoördinatoren bij bewonersavonden in de wijk en door middel van communicatiemomenten in de media.

Wijkcoördinatoren zijn zichtbaar in de wijk. Samen met wijkboa's  en wijkagenten wordt actief opgetrokken in de wijk.  Onder andere via 'Coffee en een cop' en een speciale veiligheidskrant.

8

Informatie gestuurde veiligheidsaanpak wordt verder uitgebouwd door voortzetting van het Veiligheids -Informatie systeem (VIS) en de koppeling van het VIS met de gegevens vanuit handhaving. Met actuele data kan worden bepaald in welke buurt en voor welk type incidenten interventies nodig zijn en kan er worden gemonitord of de veiligheidssituatie daardoor verbetert;

De koppeling met gegevens vanuit handhaving is nog niet gelukt. VIS-overleg is gecontinueerd. Op basis van het voorspellende systeem van de politie wordt inzet bepaald. Ook worden bijzonderheden gemonitord en waar nodig werkopdrachten uitgezet.

9

intensieve samenwerking met partners: politie, OM, woningcorporaties, jongerenwerk, scholen, Halt etc. om het uitvoeringsplan veiligheid (UVP) te realiseren;

We werken intensief samen met veiligheidspartners om het uitvoeringsplan te realiseren. In gezamenlijkheid worden cases en projecten hierdoor effectiever en efficiënter op- en aangepakt. De wens bestaat om deze samenwerking nog beter te borgen in het UVP.

10

uitvoering plan van aanpak Ondermijning en daarbinnen het actief oppakken van signalen vanuit de stad;

Het districtelijk plan ondermijning is opgeleverd. Dit plan bevat afspraken die lokaal van belang zijn, bijvoorbeeld het in beeld brengen van risicolocaties en de aanpak daarvan. Het lokale plan van aanpak is nog niet beschikbaar. Dit staat hoog op de prioriteitenlijst van 2020 en zal aansluiten bij het districtelijk plan.

11

opstellen Plan van Aanpak Radicalisering;

Gerealiseerd. Dit plan is bedoeld voor intern gebruik.

12

uitvoering van de pilot bodycams stadstoezicht;

Deze pilot is nog niet uitgevoerd. Het waarborgen van privacy is een belangrijk vereiste en er is landelijk geen vast format Dit vertraagt de uitvoering.

13

samenwerking en kennisuitwisseling versterken met gemeente Utrecht/regiogemeenten;

We werken in de regio samen door kennisuitwisseling op casuïstiek. Met name rond de thema's DHW, ondermijning en huisjesmelkers.

14

Nieuwegein participeert in de totstandkoming en uitvoering van een nieuwe Regionale Veiligheidsstrategie voor de periode 2019-2022.

Positieve reactie van de raad en in april 2019 vastgesteld.

15

voorbereiding van het traject totstandkoming van het Integraal Veiligheidsplan 2020-2024

Uitkomsten van de strategische verkenning veiligheid van de raad zijn in de startnotitie IVP opgenomen en worden nader uitgewerkt in IVP 2020-2024. De startnotitie is eind november vastgesteld door het college.

16

inzet van wijkboa's

Vanaf 2019 zijn 4 personen aangewezen als wijkboa. Ze hebben hier een opleidingstraject voor gevolgd.