Jaarverslag 2019

Leefomgeving en veiligheid

Wat hebben we daarvoor gedaan? Thema Veiligheid

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In het Beleidsplan van de Veiligheidsregio Utrecht is benoemd op welke wijze invulling wordt gegeven aan voorbereiding op rampen en crises. In het beleidskader Omgevingsrecht zijn onder andere meerjarenambities opgenomen over toezicht rondom de vakgebieden bouwen en milieu. In het uitvoeringsplan Omgevingsrecht worden daartoe de prioriteiten voor 2019 benoemd om die ambities op het gebied van bouw en milieutoezicht te realiseren. Actiepunten in 2019 zijn:  

1

intensivering van toezicht op bouwwerken met veel gebruikers, minder zelfredzame personen of brandgevaarlijke situaties;

In 2019 zijn we hiermee gestart, dit is deels opgenomen in het uitvoeringsprogramma. Maar ook mede naar aanleiding van een rapport vanuit het IBT is hier specifiek aandacht voor geweest. In 2020 geven we hier een vervolg aan.

2

bij werkzaamheden rond bouwen en slopen wordt prioriteit gegeven aan brand technische veiligheid, constructief veilige gebouwen en de aanwezigheid van brandveilige vluchtroutes;

Dit is opgenomen in het uitvoeringsprogramma en de geraamde aantallen zijn gerealiseerd.

3

brandveiligheid portiekwoningen;

idem

4

controle kwaliteit binnenklimaat kinderdagverblijven;

idem

5

intensief toezicht op bouwkundige onderdelen bij openbare evenementen;

idem

6c

plan van aanpak en monitoren saneren asbestdaken;

Het wetsvoorstel met betrekking tot het saneren van asbestdaken in uiterlijk 2024 is verworpen. Er is een plan van aanpak geschreven voor de aanpak van kleinere asbestdaken en de eigenaren zijn geïnformeerd. Overheveling van het in 2019 beschikbare budget van €25.000 naar 2020 is noodzakelijk.

7

taken op het gebied van asbest overdragen aan RUD onder voorwaarde van kwaliteitsborging om risico's te vermijden

Met de RUD en IBT zijn afspraken met betrekking tot de overdracht gemaakt. De voorwaarden die gesteld worden zijn geïnventariseerd. De opdracht om de werkwijze te monitoren om zo te bezien dat aan de voorwaarden wordt voldaan zetten we in het tweede kwartaal uit. Streven is om de taken in 2021 over te dragen.

8

toezicht en handhaving op verplichte energiebesparing van bedrijven;

Geraamde aantallen zijn gerealiseerd in het kader van routekaart energieneutraal.

9

houden van gecombineerde milieucontroles;

In 2019 zijn we gestart met het gezamenlijk controleren met de RUD, stadstoezicht of OOV. Deze zijn echter wel incidenteel geweest. In 2020 geven we hier vervolg aan. Dit is opgenomen in het uitvoeringsprogramma.

10

inventariseren en up to date houden van het bedrijvenbestand van Nieuwegein;

Fase 1, het inzichtelijk maken welke bedrijven waar zitten vanaf de buitenkant bezien,  is afgerond.

11

actief bijdragen aan de omgevingsagenda en visie met betrekking tot de veiligheid van de fysieke leefomgeving.

Beleidsadviseurs en juristen TVL zijn hier bij betrokken.