Jaarverslag 2019

Wat heeft het gekost?

Thema Wonen

Product

Milieu en klimaatadaptatie

Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

966

910

796

114

Baten

8

64

173

110

Saldo

-958

-847

-623

224

Lasten
Er zijn minder activiteiten verricht in 2019 dan begroot (€45.000) vanuit de routekaart energie. Deze activiteiten schuiven door naar 2020. Wij vragen u voor de uitvoering € 22.000 over te hevelen naar 2020 bij de resultaatbestemming.

Er zijn minder kosten gemaakt voor de handhaving van milieu (€52.000). De oorzaken zijn taken die niet uitgevoerd konden worden door het niet kunnen invullen van een vacature en de uitgaven voor asbestsanering van kleine asbestdaken (€25.000). Zie de toelichting bij activiteit 13 van het thema routekaart energie neutraal en 6 van het thema fysieke veiligheid. Wij vragen u de middelen van €25.000 over te hevelen naar 2020 .

Baten
Met betrekking tot het handhaven van het milieu is in totaal €110.000 aan extra inkomsten door het innen van dwangsommen gerealiseerd.