Jaarverslag 2019

Programmaverantwoording

Wonen en economie

Wat is onze ambitie?

Een bedrijvige, toekomstbestendige en aantrekkelijke stad met ruimtelijke kwaliteit en een sterke economie, en een fijn groen woonmilieu waar de huidige en volgende generaties graag willen wonen, werken en ondernemen. De goede balans tussen de verschillende functies in de stad is zodanig dat Nieuwegein een stad is met een goede omgevingskwaliteit in een groene, gezonde, slimme regio waarbij we samen sterker staan dan alleen. We trekken bij deze ambitie dan ook samen op met regiogemeenten, maar ook met inwoners, bedrijven en kennisinstellingen.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 23.504
Gerealiseerd € 39.084
Afwijking € -15.580