Jaarverslag 2019

Wat heeft het gekost?

Thema Wonen

Product

Natuur en dier

Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

102

157

127

30

Baten

21

21

29

8

Saldo

-82

-137

-98

39

Lasten
Het maalvaardig maken van de molen in het Natuurkwartier is verschoven naar 2020. Om deze reden is een bedrag van €55.000 niet uitgegeven. De raad heeft dit bedrag hiervoor specifiek beschikbaar gesteld. Nu alle partijen tot een akkoord zijn gekomen zal de Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden met de uitvoering in de zomer 2020 gaan starten. Wij vragen u deze middelen over te hevelen naar 2020.

Aanvullend zijn voor €25.000 aan extra lasten gemaakt voor zowel het Natuurkwartier als voor dierenwelzijn. De kosten voor dierenwelzijn zijn structureel te laag begroot en wij zullen u in de bestuursrapportage 2020 vragen deze structureel aan te passen.