Jaarverslag 2019

Wat heeft het gekost?

Thema Wonen

Product

Ruimtelijke ontwikkeling wonen

Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

1.452

2.214

2.013

200

Baten

1.892

1.892

2.174

283

Saldo

439

-322

161

483

Lasten
Er zijn minder kapitaalslasten gemaakt van €405.000 voor de Betere buurten. Hierdoor was een minder grote onttrekking aan de reserve Betere buurten noodzakelijk dan begroot. Zie ook paragraaf Reservemutatie Wonen en economie.

Voor een bedrag van €155.000 zijn er extra kosten gemaakt aan externe planvoorbereiding in verband met specialistische kennis. Met betrekking tot de starterslening zijn minder lasten gemaakt van €119.000.

Voor de uitvoeringspilot ‘Klimaatadaptieve herstructurering van verschillende typen woonwijken’ in het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie zijn via de decentralisatie uitkering middelen ontvangen (namens een aantal gemeente) van €282.000. De betaling aan de gemeente Stichtse vecht, Houten, Zeist  en de universiteit Utrecht van €227.000 is verricht. De uitvoering van het deel gemeente Nieuwegein zal in 2020 gaan plaats vinden. Om deze reden wordt uw raad gevraagd om het resterende budget van €55.000 over te hevelen naar 2020.

Niet alle lasten die verantwoord worden op het product Wabo kunnen worden gedekt uit de ontvangen leges. De hogere lasten van € 235.000 zijn activiteiten die vallen onder die categorie. Dit zijn voornamelijk kosten op het gebied van toezicht en handhaving.

Baten
Bij de startersleningen zijn minder inkomsten aan rente (€97.000) vanwege snellere aflossing van de startersleningen.

De inkomsten vanuit de Wabo leges zijn €387.000 hoger dan begroot; de kosten zijn € 23.000 hoger. Overeenkomstig de vastgestelde werkwijze bij de jaarrekening 2018 vragen wij u om het saldo op de Wabo activiteiten (afgerond € 358.000) toe te voegen aan de reserve Wabo. Zie tevens paragraaf 3.2.2.6 WABOleges.