Jaarverslag 2019

Programmaverantwoording

Bestuur en dienstverlening

Wat is onze ambitie?

Nieuwegein is een stad die transparant bestuurd wordt en waar inwoners worden ondersteund en maximaal de ruimte hebben om te participeren en initiatieven de ruimte krijgen. De basis hiervoor is een goede samenwerking met inwoners, ondernemers en instellingen.

We willen moderne laagdrempelige dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers: digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet en ondersteunen waar nodig. We willen een professionele, veerkrachtige en toekomstbestendige gemeentelijke organisatie.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 3.672
Gerealiseerd € 4.549
Afwijking € -877