Jaarverslag 2019

Overige gegevens

Prestatie-indicatoren

Thema Wonen

nr.

Effectindicatoren

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Realisatie
 2019

1.1

Tevredenheid over omgevingskwaliteit en fysieke leefomgeving (tevredenheid over de verschillende voorzieningen in de wijk) 1)

3,5

3,6

3,5

1.2

Tevredenheid over omgevingskwaliteit en fysieke leefomgeving (Hoe prettig vindt u de wijk waarin u woont?) 1)

3,9

4,1

4,1

3.1

Tevredenheid over het woningaanbod 1)

2,9

3,3

2,6

3.2

Aantal sociale huurwoningen

8.321

8.327

8.282

3.3

Percentage aanbod betaalbare sociale huurwoningen t.o.v. totale aanbod sociale huurwoningen

85,5

70

84,7

3.4

Algemene tevredenheid over de kwaliteit van de woning 1)

4,2

4,1

4,1

4

Aantal gemeentelijke monumenten

43

>43

43

5.1

Mate van energieneutraliteit 2)

4,6% 3)

4,7%

nog niet bekend

5.2

Duurzaamheidsscore (0-100)

49,1

51

50,3

1) Gemeten op een schaal van 1 tot 5.
2) energieneutraliteit = opgewekte duurzame energie / energiegebruik * 100 %
3) Schatting o.b.v. laatste bekend gegevens. Data Klimaatmonitor nog niet beschikbaar.

Kengetallen

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Realisatie
 2019

Aantal woningen uitbreiding woningvoorraad

283

335

143 1)

Uitbreiding aantal toegevoegde nultreden woningen en woningen voor verzorgd wonen

220

99

109

1) Bij het opstellen (sep 2018) is uitgegaan van oplevering van De Meander in 2019. Dit project met 253 woningen wordt in 2020 opgeleverd