Jaarverslag 2019

Overige gegevens

Prestatie-indicatoren

nr.

Effectindicatoren

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Realisatie
 2019

1

Mantelzorgers kunnen hun taak aan.

De Sociale kracht monitor is van vorig jaar dus de cijfers over 2018 zijn gelijk aan de cijfers over 2017

60%

56%

2

Tevredenheid vrijwilligers over hun ondersteuning )1

3,7

4,0

3,8

3

Inwoners vinden de geboden ondersteuning passend

69%

80%

74%

4

Het percentage jongeren, 0-18 jaar, dat ondersteuning heeft ontvangen

n.v.t.

9%

14%

5

Inwoners met een beperking of een tijdelijke problematiek gaan zelfstandig wonen vanuit een intramurale setting (2)

3,5

40

47

)1 = gemeten op een schaal van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden)
)2 = 16 per jaar regulier, tot 2021 minimaal 20 per jaar extra met oog op de gewenste ambulantisering van de GGZ

nr.

Prestatie-indicatoren

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Realisatie
 2019

Het percentage jongeren in de leeftijd tot 27 jaar dat na begeleiding door WIL en RMC vanuit het Jongerenloket onderwijs volgt of werkt.

68%
(geldt voor de regio)

70%

54%

Gesprekken met inwoners in dagbesteding, om te onderzoeken welke mogelijkheden zij hebben om in te stromen in een participatieplek of op termijn betaald werk met loonkostensubsidie.
(In 2017 is gebleken dat de streefwaarde voor dat jaar te ambitieus is. Daarom is deze voor 2018 verlaagd.)

25

35

31

Aantal kinderen in een grootschalige residentiële jeugdhulpvoorziening

n.v.t.

20

vervallen )1

Aanbod binnen kleinschalige voorzieningen in Nieuwegein

27

vervallen )1

De Thuiszittersaanpak Lekstroom leidt tot een daling van het percentage thuiszitters en onderwijsvrijstellingen:

Aantal thuiszitters: jongeren tussen de 5 en 18 jaar die vallen onder de leerplicht en/of kwalificatieplicht en ingeschreven staan op een school, maar zonder geldige reden meer dan 4 weken verzuimen, zonder dat ze vrijstelling hebben van de leerplicht.

20

14

16

Aantal onderwijsvrijstellingen van de leerplicht (kan telkens voor een jaar
worden afgegeven op basis van psychische en lichamelijke klachten van een kind)

26

28

21

)1 = de definitie van deze indicator is te vaag, is in de vorige Jaarrekening al verwijderd; in de Programmabegroting 2020 is een nieuwe indicator opgenomen