Jaarverslag 2019

Overige gegevens

Prestatie-indicatoren

Thema leefomgeving

nr.

Effectindicatoren

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Realisatie
 2019

1a

Tevredenheid bewoners met openbare ruimte (over de voorzieningen die er zijn) (1)

3,6

4,4

3,6*

1b

Tevredenheid bewoners met openbare ruimte (onderhoud van voorzieningen) (1)

3,3

4,4

3,1*

2

De mate waarin bewoners een actieve bijdrage leveren aan de inrichting van de openbare ruimte (2)

28%

45%

28%*

1. Gemeten op een schaal van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden).
2. Percentage dat een actieve bijdrage levert of wil leveren.
* Bron: Inwonersenquête 2020

nr.

Prestatie-indicatoren

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Realisatie
 2019

1

Wijkbeoordeling inwoners.
(Schaal van 1 tot 5)

>6*

>3*

>3*

2

Percentage afwikkeling van meldingen openbare ruimte binnen 14 dagen/aangegeven normtijd.

75%

>70%

77,4%

3

Percentage vervolgmeldingen.

5%

5% of lager

3,4%

4

Percentage tevreden afwikkeling van vragen/meldingen uit wijkplatformvergaderingen.

80%**

100%

80%**

5

Groeipercentage gebruik OV.

-0,6%

2,5%

2,5%

6

Bezettingsgraad parkeergarages.
Het gemiddelde aantal bezette parkeerplaatsen gedurende de openingsuren, uitgesplitst naar parkeergarage, uitgedrukt in procenten

Cityplaza

25%

26%

26%

Stadshuis

27%

27%

27%

Theater

17%

17%

17%

7

Betalingsbereidheid straatparkeren.
De som van alle geparkeerde voertuigen met een geldig parkeerbewijs (parkeerticket, parkeervergunning of mobiel parkeeractie) gedeeld door het totaal aantal geparkeerde voertuigen, uitgedrukt in procenten.

98%

98%

96%

8

Klanttevredenheid parkeergarages
Waarderingscijfer voor algemene tevredenheid van garageparkeerders. Gemeten op schaal van 1 (laag) tot 5 (hoog).

3,9

4,0

3,9***

9

Klanttevredenheid straatparkeren Waarderingscijfer voor algemene tevredenheid van straatparkeerders. Gemeten op schaal van 1 tot 5.

3,8

4,0

3,8***

10

Benchmark regionale parkeertarieven.
De afwijking van het reguliere uurtarief in de parkeergarages in de binnenstad van Nieuwegein ten opzichte van het reguliere uurtarief in de parkeergarages in de regio.

€ 0,05/uur boven het gemiddelde (€ 2,25/uur)

Uurtarief in
Nieuwegein is € 2,40

Uurtarief in Nieuwegein is € 2,40 en ligt € 0,11/uur boven het gemiddelde reguliere uurtarief in parkeergarages in de regio (€ 2,29/uur)

* let op!: 2018 (1-10) en 2019 (1-5)
** 100% beantwoording is niet gerealiseerd door capaciteitstekort, waardoor niet alle vragen (direct) opgepakt konden worden.
*** Bron: Klanttevredenheid 2018 BMC Onderzoek (in 2019 is er geen onderzoek gedaan; dit wordt om het jaar uitgevoerd).