Jaarverslag 2019

Wat hebben we daarvoor gedaan? Thema Leefbaarheid

Thema Leefbaarheid Doel 2: Een stad die kwalitatief goede/voldoende voorzieningen en groen biedt om te kunnen recreëren, ondernemen en te verplaatsen of verblijven.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wij zamelen afvalwater en afvloeiend hemelwater in en voeren het af en hebben een zorgplicht voor grondwater. De belangrijkste activiteiten in 2019 zullen zijn:

Generiek:

1.

Wij geven uitvoering aan het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2019 t/m 2023 (ter besluitvorming in de Raadsvergadering van 11 oktober 2018).

Conform het gemeentelijk rioleringsplan 2019 t/m 2023 is invulling gegeven aan de zorgplichten voor de inzameling en transport van afvalwater, hemelwater en grondwater. Er zijn maatregelen genomen met betrekking tot klimaatverandering (wateroverlast).

2.

Wij nemen deel aan het samenwerkingsverband Water Innovatie Netwerk (Winnet).

Winnet is uitgebreid met het aspect klimaat en gaat verder onder de naam ‘Water en Klimaat’. Hiervoor is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend tussen 14 gemeenten uit de regio Utrecht Zuidwest, de provincie Utrecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Veiligheidsregio Utrecht.

3.

Wij stellen een jaarprogramma Water 2019 op, waarin maatregelen zijn benoemd voor de kwaliteit, het functioneren en de beleving van stedelijk water.

Er is een jaarprogramma water 2019 opgesteld met als belangrijkste projecten:

    • Park Oudegein: extra wateraanvoer KWA+
    • Gedeeltelijke herziening van het peilbesluit Oudegein.
    • Hoger leggen van een aantal duikers in Park Oudegein.
    • Water is als thema in de Omgevingsvisie opgenomen.

Al deze projecten zijn uitgevoerd.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wij zamelen afvalwater en afvloeiend hemelwater in en voeren het af en hebben een zorgplicht voor grondwater. De belangrijkste activiteiten in 2019 zullen zijn:  

Riolering:

1.

Wijkoverstijgend: diverse reparaties riolering

Er zijn op diverse locaties reparaties aan het rioolstelsel gedaan. Variërend van huis- en kolkaansluitingen tot corrosiebeschermende maatregelen op lozingspunten van persleidingen.

2.

Aanpassingen stamriool langs Buizerdlaan.

Door obstakels te verwijderen (kruisende leidingen) is de doorstroming van het stamriool verbeterd. Een tweede obstakel wordt nog in 2020 verwijderd.
Er zijn afspraken met Zuivering HdSR gemaakt over het optimaliseren van innamepeilen van het hoofdrioolgemaal aan de Wilgenroos. Hierdoor is de afvoercapaciteit van het stamriool geoptimaliseerd.
Beide maatregelen hebben geleid tot een afname van klachten bij bewoners van woningen die lozen op het rioolstelsel dat onder vrijverval in verbinding met het stamriool staat.

3.

Fokkesteeg / diverse rioolvervangingen (aansluiten bij Betere Buurten).

In Schansen Noord (Fokkesteeg) is vooruitlopend op bovengrondse inrichting in kader van Betere Buurten de vuil- en regenwaterriolering vervangen.
In de Graaf Rupertlaan (Fokkesteeg) is het vuil- en regenwaterriool vervangen. Hierbij is o.a. het traditionele regenwaterriool vervangen door een in-/ex-filtratieriool.

4.

Renovatie diverse rioolgemalen .

Het droog opgestelde rioolgemaal Vreeswijk is mechanisch,  elektrisch en bouwkundig gerenoveerd. Hierbij is extra aandacht besteed aan duurzaamheid op gebruik en toepassing van gebruikte materialen en terugdringen van energieverbruik.

5.

Renovatie 2 tunnelgemalen.

De Symfonietunnel is mechanisch en elektrisch gerenoveerd. Het tweede tunnelgemaal is nog in voorbereiding.

6.

Renovatie 20-tal pompunits drukriolering.

Op diverse locaties is de gehele mechanische- (pompen) en elektrische installatie (besturing) vervangen.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wij zamelen afvalwater en afvloeiend hemelwater in en voeren het af en hebben een zorgplicht voor grondwater. De belangrijkste activiteiten in 2019 zullen zijn:

Waterhuishouding:

1.

Aanpassingen watersysteem ter verbetering waterkwaliteit in samenwerking met HdSR (impulsregeling HdSR):

Deze activiteit is onderverdeeld in 1a tot en met 1d (zie hieronder).

1a.

 Batau Noord: er loopt een onderzoek van de gemeente en HdSR om de doorstroming en waterkwaliteit te verbeteren. Hier komen mogelijk uit te voeren maatregelen uit voort.

Naar aanleiding van het onderzoek is een plan opgesteld om in de zomerperiode van 2020 een online zuurstofmeter te plaatsen in de watergangen nabij de Rendierweide. Dit is de watergang waar de laatste 3 jaar botulisme optreedt. Hiermee kan vastgesteld worden of er perioden van volkomen zuurstofloosheid in de watergang voorkomen.

1b.

Batau Zuid: Klimaatadaptieve inrichting Rijtuigenbuurt.

Klimaatadaptieve maatregelen zijn toegepast in de vorm van waterberging onder parkeervakken.

1c.

Park Oudegein: vergroten duikers Park Oudegein.

Op een zeven plaatsen zijn duikers in het park vergroot en met lucht gelegd (de duiker steekt voor 20% boven het water uit).

1d.

Het maalvaardig maken van de poldermolen Oudegein (voorbereidende werkzaamheden zijn in 2018 gestart).

De werkzaamheden onder 1c dienen ook het doel om Poldermolen Oudegein maalvaardig te laten maken door het hoogheemraadschap.

2.

Baggeren conform baggerplan 2014 t/m 2028.

In het westelijk deel van Park Oudegein is gebaggerd. Het baggeren heeft geleid tot betere doorstroming en een betere belevingswaarde van water in dit deel van het park.

3.

Reinigen diverse duikers.

Bij baggeren worden duikers binnen het baggerwerk gereinigd. Daarnaast zijn incidenteel nog enkele duikers gereinigd.