Jaarverslag 2019

Wat hebben we daarvoor gedaan? Thema Leefbaarheid

Thema Leefbaarheid Doel 2: Een stad die kwalitatief goede/voldoende voorzieningen en groen biedt om te kunnen recreëren, ondernemen en te verplaatsen of verblijven.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.

In 2018 is in nauwe samenwerking maatschappelijke stakeholders en in afstemming met betrokken afdelingen een kaderstellende visie op spelen, inclusief uitwerkingsplan, opgesteld. Dit geheel zal begin 2019 ter vaststelling aan de Gemeenteraad worden aangeboden. Daarna zal een start worden gemaakt met een gefaseerde uitvoering per wijk, waarbij maximaal zal worden aangesloten bij het traject Betere Buurten.

In mei 2019 is de ‘Speelvisie Nieuwegein 2019-2029’ en uitwerkingsplan door de raad vastgesteld (2019-127). Binnen de ruimtelijke projecten, waaronder Betere Buurten (de Schansen), en bij initiatieven (Rijnhuizen) is gestart met de toepassing van deze visie. Daarnaast is de speelbuurtaanpak startklaar gemaakt (zie 2).

2.

Met het beschikbaar stellen van extra middelen middels de nota Kapitaalgoederen zal gestart worden met het op orde brengen van het beheer en onderhoud van de stad, ook op het gebied van spelen.

Er is gestart met het op orde brengen van beheer en onderhoud met een inspectieronde, optimalisatie van de processen en een nieuwe aanbesteding. De uitvoering per speelbuurt is hiermee voorbereid. Start uitvoering vindt in Q1 van 2020 plaats in Zandveld, de pilotwijk van de visie, met twee speelbuurten.